Kommunedelplanen bygger på alternativer/korridorer fra: «Mulighetsstudie for kryssing av Glomma», datert juni 2012. Første del av planarbeidet består i å utarbeide planprogram inkludert siling av mulighetsstudiens 17 korridorer. Etter silingen skal 3-5 korridorer konsekvensutredes videre.