Målet med prosjektet er å avlaste dagens vegnett, bedre framkommeligheten og bidra til attraktiv by- og næringsutvikling.

Statens vegvesen starter nå arbeidet med kommunedelplan med konsekvensutredning for ny riksveg 36 på strekningen Skjelsvikdalen i Porsgrunn kommune til Skyggestein i Skien kommune. 

Prosjektets viktigste milepeler de neste to årene

Her er Statens vegvesen sin framdriftsplan for den videre planlegging av ny rv. 36 Skjelsvikdalen-Skyggestein.

  • Planprogrammet til førstegangsbehandling i kommunene høsten 2021, forventet andregangsbehandling i Porsgrunn og Skien våren 2022.
  • Kommunedelplan med konsekvensutredning til førstegangsbehandling våren 2023 og andregangsbehandling høsten 2023. 
  • Deretter startet arbeidet med reguleringsplanen for ny rv. 36 gjennom Porsgrunn og Skien.

Framdriftsplan for rv. 36 Skjelsvikdalen–Skyggestein.pdf

Byggingen av ny rv. 36 er avhengig av prioritering i Nasjonal transportplan 2022-2033.