Riksveg 36 har en sentral rolle i hovedvegsystemet i byområdet. Ny rv. 36 planlegges for hele strekningen fra ny E18 i Skjelsvikdalen til Skyggestein for å sikre helhetlig løsning for byområdet. Målet med prosjektet er å avlaste dagens vegnett, bedre framkommeligheten og bidra til attraktiv by- og næringsutvikling.

Statens vegvesen starter nå arbeidet med kommunedelplan med konsekvensutredning for ny riksveg 36 på strekningen Skjelsvikdalen i Porsgrunn kommune til Skyggestein i Skien kommune. 

Byggingen av ny rv. 36 er avhengig av prioritering i Nasjonal transportplan 2022-2033.