Statens vegvesen, utbyggingsområde sørøst planlegger ny rv. 36 fra ny E18 til rundkjøringen på Skyggestein. Riksveg 36 er en viktig vegforbindelse mellom E18 og E134.

Ny rv. 36 skal avlaste lokalvegnettet, samtidig som vegen legger til rette for kortere reisetid. Vegen skal også gjøre det enklere for kommunene å få til ønsket byutvikling i bybåndet.