Kommunedelplanen er for en helt ny riksveg 36 fra rundkjøringen hvor den nye vegen er åpnet på Skyggestein i Skien, til  kryss med E18. Dagens riksveg er om lag 23 kilometer. Ny veg skal avlaste lokalvegnettet samtidig som den legger til rette for kortere reisetid. 

Ny veg skal gjøre det enklere for kommunene å få til ønsket byutvikling i bybåndet, blant annet ved å overføre persontrafikk fra bil til kollektiv, gange og sykkel. Reisetiden skal bli minimum 8 minutter kortere på strekningen. Dette vil gi reduserte avstandskostnader samtidig som forsinkelser i morgen- og ettermiddagstrafikken skal unngås.