Utbedring av vegen vil ta utgangspunkt i eksisterende riksveg og oppgraderes med en bredde på 8,5 meter. Slakere svinger, utbedring av grøfter og sideterreng samt en bedring av siktforhold er i planene. Det blir i tillegg gatelys langs hele strekningen. Ved Holte blir det bygd en rundt 200 meter lang tunnel i 10,5 meters bredde.

Finansiering

Prosjektet er en del av flere utbedringsprosjekter på riksveg 36 og E134. Prosjektet skal finansieres ved bompengeinnkreving. De berørte kommunene og Telemark fylkeskommune har dannet et bompengeselskap som skal stå for finansiering av planlegging og bygging frem til prosjektet er nedbetalt til om lag 15 år etter innkrevingsstart.

Fremdrift

Anleggsarbeidene er startet opp og prosjektet vil stå ferdig høsten 2018. Reguleringsplan for Slåttekås-Årnes ble vedtatt i 2012.