Prosjektet skal gi strekningen Krossmoen–Nese tilsvarende standard som resten av riksveg 42 inn til Eigersund. Strekningen har krapp kurvatur og stedvis dårlig sikt. Det mangler i dag gang- og sykkelvei langs strekningen.