Statens vegvesen Region øst har fått ansvar for å utarbeide en konseptvalgutredning (KVU) for rv. 4 Jaren–Mjøsbrua og Gjøvikbanen fra Oslo til Moelv, i samarbeid med Jernbaneverket. Utredningen skal gi føringer for videre planlegging av veg- og jernbanestrekningene.