Kommunedelplan rv. 5 Loftesnes–Kaupanger er eit planprosjekt som skal avklare trase og standard for framtidig riksveg på strekninga. Dei mest aktuelle løysingane er ny tunnel frå Loftesnes/Hagalandet opp mot Valeberg/Vestreim. Vidare forbi Kaupanger kan det vere aktuelt å leggje riksvegen bak industrifeltet.

Ny veg ligg ikkje inne i Nasjonal Transportplan 2018–29, men vi har starta eit planarbeid for å få avgrensa kva areal på Loftesnes/Hagalandet og Kaupanger som må bandleggjast til ein framtidig veg.

Kart Loftesnes-KaupangerKart Loftesnes-Kaupanger