Prosjektet omfatter utbedring av E45 (tidligere riksveg 93), samt etablering av ny gang- og sykkelveg på stekningen Salkobekken – Øvre Alta. Srekningen er på ca. 1300 meter.

Det er avdekket kvikkleire i området. For å avlaste terrenget skal store deler av strekningen senkes og flyttes til en ny trase. Det vil bli utført masseutskifting der de stedlige massene er for dårlige.

Vegen ligger i nærheten av Øvre Alta grunnskole og er skoleveg for mange barn i området. Det skal derfor bygges en undergang for å oppnå planskilt kryssing for gående og syklende. I tillegg inngår følgende tiltak:

  • To nye bussholdeplasser,
  • En eldre smal bru skal rives og legges i rør,
  • Det skal etableres et utkikkspunkt med utsikt mot Altaelven og
  • Kommunalt vann- og avløpsanlegg skal etableres under traseen for ny gang og sykkelveg.

Byggearbeidet startet i september 2017, og den nye vegen var klar til skolestart 2018.