Programmet startet i 2014 og skal vare ut 2019.

 BEDRE BY handler blant annet om

  • å finne gode metoder for innsamling av data vi kan bruke til å dokumentere og beregne effekter av tiltak og virkemidler i byområder.
  • vurdere analysemetoder som kan brukes til å beregne og vurdere effekter av tiltak og virkemidler på transportetterspørsel og reisevaner i byområder.
  • vurdere hvordan vi kan få et bedre analysegrunnlag for samfunnsøkonomiske analyser i byområder.

Med BEDRE BY vil Statens vegvesen bidra til at transportmiddelfordelingen i byområder blir mer miljøvennlig og klimagassutslipp fra transport reduseres.

 

BEDRE BY er delt i ulike programområder:

  • - Analyser av kø og forsinkelser i byområder
  • KOLLEKTIV - Effekter av bedre og mer tilgjengelig kollektivtilbud
  • SYKKEL - Effekter av tiltak for syklende
  • AREAL - Sammenhenger mellom transport og arealbruk i byområder
  • PARKERING - Effekter av parkeringstiltak og parkeringstilbud i byområder
  • BYPAKKER - Avhengigheter og sammenhenger mellom tiltak og prosjekter i bypakker