Det overordnede målet er at bylogistikken skal bidra til attraktive byer med lave klimagassutslipp, effektive løsninger for næringslivet og god livskvalitet for innbyggerne.

Bylogistikk er forflytning av varer, utstyr og avfall inn til, ut fra, gjennom og innen byen.

Utfordringene framover er å tilpasse bylogistikken til byveksten og den planlagte fortettingen av byene, kombinert med langt sterkere tilrettelegging for kollektivtransport, sykling og gåing. Handelsmønstre og bruk av sentrumsområder er også i endring. Byenes vare- og tjenesteforsyning har hittil i liten grad vært tema i byplanlegging og byutvikling. Programmet skal bidra til at bylogistikk integreres bedre i offentlig planlegging og bidra til å etablere et fagmiljø i Norge om bylogistikk.

Tungtrafikken inkludert de lange varebilene utgjør omlag 10% av trafikken i norske byer, mindre varebiler litt over 10%. Vi har ikke gode tall for dette, og bedre oversikt over næringstrafikken er et av programmets mål. Næringstrafikken står for en betydelig andel av miljøproblemene i byene, og det er derfor viktig at lastekapasiteten utnyttes godt og at det brukes kjøretøy uten utslipp eller med lave utslipp. Store lastebiler er også en sikkerhetsrisiko for gående og syklende. 

Det er tre programområder:

  1. Kunnskapsgrunnlag for offentlig politikk
  2. Rammevilkår som bygger opp om samfunnsmålene
  3. Tilrettelegging for miljøvennlig bylogistikk

 

Varelevering BylogistikkButikkene i gågater trenger varer. Foto: Knut Opeide