stabilisering mindre

Prosjektet gjennomføres som et samarbeid mellom Stjørdal kommune, Statens vegvesen, Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE), Bane NOR, Norges Geotekniske Institutt (NGI) og Multiconsult, og støttes av Regionale Forskningsfond Midt-Norge. Stjørdal kommune er prosjektansvarlig, og Statens vegvesen står for prosjektledelsen.

Kvikkleirer finnes under marin grense, og forekomsten er høyest i Trøndelag og på Østlandet. Alle leiravsetninger under marin grense kan potensielt være kvikke pga. utvasking av salt etter den siste istiden. De tettest befolkede områdene og de mest fruktbare jordbruksarealene i Trøndelag og på Østlandet befinner seg på disse marine avsetningene, og arealene er under press for videre utvikling. Kvikkleireskred sprer seg raskt og kan bli veldig store, og utgjør fare for tap av materielle verdier og menneskeliv. Bare i Norge har over 1000 personer mistet livet som følge av kvikkleireskred i nyere og historisk tid. Det siste tiåret har frekvensen av kvikkleireskred økt, noe som knyttes både til menneskelig aktivitet og naturlige prosesser.

Ny forskning viser at tilsetning av saltet kaliumklorid i kvikkleire kan brukes som et alternativ til dagens sikrings- og grunnforsterkningsmetoder (Helle 2017). Det er imidlertid behov for å utvikle en skånsom prosedyre for installasjon av saltbrønner, samt estimere kostnader knyttet til denne type sikringsarbeider.

SAK skal utvikle og teste ut ulike installasjonsprosedyrer for saltbrønner for sikring av kvikkleireområder. I tillegg vil SAK vurdere kost-/nytte og miljøgevinst av saltbrønninstallasjon som skredsikring kontra eksisterende sikringsmetoder.

I forhold til konvensjonelle metoder vil den nye sikringsmetoden bidra til å trygge eksisterende og ny infrastruktur uten behov for store terrenginngrep, redusere kostnader i plan- og prosjekteringsarbeidene, og redusere kostnader og CO2-utslipp knyttet til sikringsprosjektene.

Arbeidet er delt inn i tre arbeidspakker:

Arbeidspakke 1: Installasjonsmetoder

Arbeidspakke 2: Kost-/nytte og miljø

Arbeidspakke 3: Evaluering og anbefalinger

leire mindre.jpgFoto: Tonje Eide Helle

Referanser:

Helle TE (2017). Quick-clay landslide mitigation using potassium chloride. Doktorgradsavhandling, NTNU.