Det nasjonale målet brytes ned i fire hovedmål:

  1. Framkommelighet og regional utvikling
  2. Trafikksikkerhet
  3. Miljø
  4. Universell utforming

Ett av hovedmålene er at transportpolitikken skal bidra til å begrense klimagassutslipp, redusere miljøskadelige virkninger av transport, samt bidra til å oppfylle nasjonale mål og Norges internasjonale forpliktelser på miljøområdet.

Statens vegvesen har også et ansvar for å legge forholdene til rette for et godt kollektivtilbud, sykling og gåing. Alle tiltak skal skal være universelt utformet.