Gebyrsatsene for overlastgebyr har ikke vært endret siden 1988.

Vegdirektoratet sender med dette på høring forslag til forskrifter om endringer i:

  • Forskrift 18. desember 1987 nr. 1101 om gebyrsatser for overlasting med kjøretøy på offentlig veg.
  • Forskrift 17. desember 1971 nr. 1 om gebyr for overlasting.

For å sikre at gebyrene virker etter sin hensikt foreslår Vegdirektoratet at gebyrsatsene indeksreguleres til 2014-nivå med utgangspunkt i konsumprisindeksen. Vegdirektoratet foreslår også å endre totalvektsgebyret til å være progressivt, å innføre grunngebyr, samt en bestemmelse om jevnlige indeksreguleringer av overlastgebyret i fremtiden.

Vegdirektoratet foreslår samtidig enkelte mindre endringer og presiseringer i forskrift om gebyr for overlasting.