Høring revisjon N200 Vegbygging

Vegdirektoratet har utarbeidet høringsutkast til revidert utgave av vegnormal N200 Vegbygging. Forslaget skal erstatte dagens versjon fra 2022.

Høyringsfrist:
14.03.2024
Referanse:
24-6503-2

Høring revisjon N301 Arbeid på og ved veg

Vegdirektoratet har utarbeidet høringsutkast til revidert utgave av vegnormal N301 Arbeid på og ved veg. Forslaget skal erstatte dagens versjon fra 2022.

Høyringsfrist:
15.12.2023
Referanse:
23-169545-1

Endringer i bilforskriften

Avgasstester – oppdatering av definisjoner med mer.

Høyringsfrist:
08.09.2023
Referanse:
23-136356

Endringer i bilforskriften

Gjelder utvidet virkeområde for forordning (EU) 2017/2400.

Høyringsfrist:
14.04.2023
Referanse:
23-40983

Høring - endringer i yrkessjåførforskriften

Høringen inneholder for det meste forslag til presiseringer av innholdet i flere bestemmelser. De fleste endringene har ingen inngripende betydning.

Høyringsfrist:
22.11.2022
Referanse:
20-188925

Høring av endringer i parkeringsforskriften

Forslag til endring i parkeringsforskriften av 18.03.2016 nr. 260 om vilkårsparkering for allmennheten og håndheving av private parkeringsreguleringer.

Høyringsfrist:
03.10.2022
Referanse:
22-141736

Høring – totalvekt 60 tonn på veger i BkT8

Høring om å endre forskrift om bruk av kjøretøy for å legge til rette for at totalvekt 60 tonn kan tillates på veger i bruksklasse BkT8.

Høyringsfrist:
20.05.2022
Referanse:
20-74232

Høring sykkelprioritert gate

Vegdirektoratet har utarbeidet forslag til krav i N100 Veg- og gateutforming for sykkelprioritert gate som skal erstatte 2.4.1 Sykkelgate.

Høyringsfrist:
18.04.2022
Referanse:
22-9273-1

Høring – forslag til endringer i skiltforskriften

Høringen omfatter forslag om utvidelse av anvendelsesområdet til skilt 144 «Syklende» og forslag om å gjøre unntak fra kravet om høring i § 27 nr. 1.

Høyringsfrist:
21.03.2022
Referanse:
21-266237-3

Høring N200 Vegbygging

Statens vegvesen har normal N200 Vegbygging på høring med frist 10.03.2022

Høyringsfrist:
10.03.2022
Referanse:
22-4692

Gjennomføring av Mobilitetspakken

Høringen gjelder nødvendige tilpasninger i forskrift om kjøre- og hviletid og yrkestransportforskriften.

Høyringsfrist:
14.02.2022
Referanse:
21-260555

Høring av veileder V204 Rasteplasser

Statens vegvesen har veileder for rasteplasser på riksveinettet på høring med frist 04.02.2022.

Høyringsfrist:
04.02.2022
Referanse:
21-226249-1

Høring - gjennomføring av Mobilitetspakken

Høringen gjelder nødvendige tilpasninger i vegtrafikkloven og yrkestransportlova for gjennomføring av EUs Mobilitetspakke i norsk rett.

Høyringsfrist:
08.10.2021
Referanse:
21-143846

V125 Gateveileder

Vegdirektoratet har utarbeidet utkast til V125 Gateveileder. Dette er en ny veileder til N100 Veg- og gateutforming.

Høyringsfrist:
01.10.2021
Referanse:
21-126242

Envegsregulert sykkelveg med fortau

Vegdirektoratet har utarbeidet utkast til envegsregulert sykkelveg med fortau, som foreslås inkludert inn i N100 Veg og gateutforming.

Høyringsfrist:
17.09.2021
Referanse:
21-122408-1

Forslag om endringer i førerkortforskriften

Statens vegvesen sender på høring forslag til forskrift om endringer i forskrift 19. januar 2004 nr. 298 om førerkort m.m. (førerkortforskriften).

Høyringsfrist:
01.07.2021
Referanse:
21-96490

Forslag til endringer i regelverket om bruk av setebelte i buss klasse I

Formålet med forslaget er å få en regel som er klar og enkel å oppfatte slik at regelen praktiseres ensartet, for både passasjerer, sjåfører og kontrollpersonell. Samtidig kan et påbud om bruk av setebelte føre til at flere benytter setebelte der dette er tilgjengelig. En økt bruk av setebelte vil bedre trafikksikkerheten for passasjerer og fører på bussene.

Høyringsfrist:
15.04.2021
Referanse:
20-41084-5

Veiledning om universell utforming

Statens vegvesen har laget utkast til veiledning om universell utforming. Dette utkastet består av to dokumenter, som nå sendes på høring både internt i Statens vegvesen og til eksterne.

Høyringsfrist:
15.12.2020
Referanse:
20-182029-1

Høring – ny § 7a i vegtrafikkloven, arbeidsvarsling

Vegdirektoratet foreslår å tilføye en ny § 7a i vegtrafikkloven som skal inneholde et samlet og klart hjemmelsgrunnlag til å stille nærmere krav ved arbeid på og ved veg.

Høyringsfrist:
07.12.2020
Referanse:
20-38820

N601:2020 Sikkerhetskrav for elektriske installasjoner i veganlegg

Statens vegvesen har laget utkast til revidert vegnormal N601 Sikkerhetskrav for elektriske installasjoner i veganlegg. Dette er en revisjon av N601:2017 og gjelder elektriske installasjoner, maskininstallasjoner, Ekom- og automasjonsanlegg for offentlige veger. Dette utkastet består av et dokument, som sendes på høringen både internt i Myndighet og regelverk og til eksterne.

Høyringsfrist:
17.11.2020
Referanse:
20-187132

Forordninger og direktivbestemmelser vedrørende aerodynamiske førerhus og innretninger m.m.

Statens vegvesen har sendt på høring forslag til implementering av direktiv 96/53/EF artikkel 8b og 9a om økt tillatt lengde for kjøretøy og vogntog med aerodynamiske innretninger og førerhus. Høringen gjelder også implementering av forordning 2019/1982 om godkjenning av slikt utstyr m.m. og forordning 2019/1916 med brukskrav for aerodynamiske innretninger.

Høyringsfrist:
28.08.2020
Referanse:
20-123520

Endring i verkstedforskriften

Høring om forslag til ny forskrift om arbeid på kjøretøy og oppheving av forskrift 13. mai 2009 nr. 591 om kjøretøyverksteder.

Høyringsfrist:
01.07.2020
Referanse:
20-9784-1

Høring - Modulvogntog og 24-metersvogntog på tømmervegnettet

Vegdirektoratet har sendt på høring forslag om endring av forskrift om bruk av kjøretøy § 5-5 for å tillate modulvogntog type 1 og 2 og 24-metersvogntog på veger som er tillatt for tømmervogntog med lengde 24,00 m.

Høyringsfrist:
15.05.2020
Referanse:
20-45980

Høring om karantene for fusk

Forslag til forskrift om endringer i trafikkopplæringsforskriften, yrkessjåførforskriften og utrykningsforskriften.

Høyringsfrist:
10.12.2019
Referanse:
19-272138

Ny vegnettshåndbok

Revidert versjon av V830 Nasjonalt vegreferansesystem

Høyringsfrist:
11.11.2019
Referanse:
19-290462-1

Høring om økt tillatt bredde ved dispensasjon for transport av husmoduler

Vegdirektoratet har sendt på høring forslag om endringer i forskrift om bruk av kjøretøy § 5-10. Forslaget innebærer å åpne for å gi tidsbegrenset dispensasjon etter særlig søknad for husmoduler med bredde inntil 5 meter etter bruksforskriften § 5-10 nr. 2 og 3.

Høyringsfrist:
13.09.2019
Referanse:
18-274581

Høring om endring av førerkortforskriften

Forslag til endringer i førerkortforskriften om førerett for snøscooter for personer uten fast bopel i Norge og unntak fra utfasingsreglene for norske førerkortmodeller

Høyringsfrist:
01.09.2019
Referanse:
19-178078-1

Endring av utforming av veglistene

Vegdirektoratet sender med dette et forslag til endring i utformingen av veglistene ut på høring.

Høyringsfrist:
01.06.2019
Referanse:
19-61999-1

Forslag til endringer i førerkortforskriften og trafikkopplæringsforskriften

Forslag til endringer i førerkortforskriften og trafikkopplæringsforskriften om digitale tjenester, behandling av personopplysninger, heving av aldersgrense for krav til fornyelse av førerkort med helseattest for eldre og endringer som følge av eventuell Brexit uten overgangsavtale.

Høyringsfrist:
26.04.2019
Referanse:
19-32064-1

Mindre endringer i sykkelrittforskriften

Høring om forslag til endringer i forskrift av 17. juni 2016 nr. 699 om sykkelritt på veg (sykkelrittforskriften).

Høyringsfrist:
03.04.2019
Referanse:
16-42748-204

Forslag til forenklinger i førerkortkravene

Høring om forslag til forenklet tilgang til førerkort i klasse A1 for innehavere av førerkort i klasse B, lavere alderskrav for førerkort i klasse AM 147, en ordning for utvidelse av klasse T til AM 147 og rett til besøkskjøring i seks måneder for arbeidere med førerkort utstedt utenfor EØS.

Høyringsfrist:
20.02.2019
Referanse:
18-84855-3

Forslag til endringer i førerkortforskriften og yrkessjåførforskriften

Vegdirektoratet sender med dette forslag til endring av forskrift 19. januar 2004 nr. 298 om førerkort (førerkortforskriften) og forslag til endring i forskrift 16. april 2008 nr. 362 om grunnutdanning og etterutdanning for yrkessjåfører (yrkessjåførforskriften) til offentlig høring.

Høyringsfrist:
15.03.2018
Referanse:
17-224131-2

Nye miljøforordninger vedrørende CO2 mv. vedtatt i EU

Nye godkjenningsforordninger vedrørende krav til CO2 mv. for produsenter av person- og varebiler er vedtatt, og må tas inn i forskrift om krav til CO2-utslipp mv. for produsenter av person- og varebiler.

Høyringsfrist:
29.12.2017
Referanse:
17-213056

Nye krav til utforming av grøfteprofil

Etter utgivelsen av håndbok N101 Rekkverk og vegens sideområde i 2003 har det vært forskjellige krav i håndbok N101 og håndbok N200 Vegbygging til utforming av grøfter.

Høyringsfrist:
15.12.2017
Referanse:
17-195157-1

Forslag til endringer i førerkortforskriften

Forslaget til endringsforskrift omhandler i hovedsak to endringer i vedlegg 1 om helsekrav. Endringene gjelder § 36 om legemidler og § 20 om epileptiske anfall i søvne, og er utarbeidet av Helsedirektoratet.

Høyringsfrist:
15.09.2017
Referanse:
17-95865-1

Tre bilforordninger vedtatt i EU

Tre typegodkjenningsforordninger vedrørende utslipp vedtatt, og må tas inn i bilforskriften (forskrift 5. juli 2012 nr. 817 om godkjenning av bil og tilhenger til bil)

Høyringsfrist:
25.08.2017
Referanse:
17-112643

Forslag til endringer i bil-, motorsykkel- og traktorforskriften

Forslag til endring i forskrift av 5. juli 2012 nr. 817 om godkjenning av bil og tilhenger til bil (bilforskriften), forskrift av 1. juni 2016 nr. 560 om godkjenning av moped og motorsykkel (motorsykkelforskriften), og forskrift av 1. juni 2016 nr. 561 om godkjenning av traktor og tilhenger til traktor (traktorforskriften).

Høyringsfrist:
15.08.2017
Referanse:
17-69152-1

Søknad fra Oslo kommune og Akershus fylkeskommune om fastsetting av forskrift om midlertidige økte bompengetakster i Oslo

Under henvisning til veglovens § 27 har Oslo kommune og Akershus fylkeskommune fremmet forslag for Samferdselsdepartementet om å vedta lokal forskrift for Oslo om innføring av økte bompengetakster på dager da luftforurensningen i byen overstiger grenseverdiene etter forskrift av 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning.

Høyringsfrist:
30.06.2017
Referanse:
16-187149-4

Forslag til ny håndbok N200 Vegbygging

Vegdirektoratet har utarbeidet et høringsutkast til revisjon av håndbok N200 Vegbygging. Den reviderte håndboka skal, når den er ferdig ved årsskiftet 2017/2018, erstatte dagens versjon fra 2014.

Høyringsfrist:
09.06.2017
Referanse:
17-45701-1

Påbud om alkolås i buss og minibuss på høring

Høring av forslag til ny lovbestemmelse § 40 c i lov 18. juni 1965 nr. 4 om vegtrafikk (vegtrafikkloven) og forslag til ny forskrift om alkolås, alkolåsverksteder mv.

Høyringsfrist:
09.06.2017
Referanse:
16-38660-10

Endring av reglene for sikring av last

Vegdirektoratet sender med dette på høring forslag om endringer i reglene for sikring av last i forskrift om bruk av kjøretøy §§ 3-2 og 3-3.

Høyringsfrist:
24.05.2017
Referanse:
17-30413-1

Forslag til endring av overlastgebyrforskriften

Forslaget gjelder endringer i forskrift om gebyr for overlasting av kjøretøy med tillatt totalvekt over 3500 kg, og skal hovedsakelig gjennomføre direktiv 2015/719/EU.

Høyringsfrist:
20.04.2017
Referanse:
16-16050-12

Implementering av Kommisjonsforordning (EU) 2017/78

Forordning 2017/78 gjelder administrative bestemmelser for EF-typegodkjenning av kjøretøy med hensyn til 112-baserte innebygde eCall-systemer, og gir i tillegg føringer for datasikkerhet og personvern ved bruk av slike systemer.

Høyringsfrist:
19.04.2017
Referanse:
17-44106-1

Små elektriske kjøretøy

Nytt regelverk for små elektriske kjøretøy, utvidelse av definisjonen av rullestol samt regulering av elsykkel etter bilansvarslovgivningen.

Høyringsfrist:
12.04.2017
Referanse:
15-212066-3

Kontroll av kjøretøy langs veg

Vegdirektoratet sender med dette på offentlig høring forslag til ny forskrift om kontroll av kjøretøy langs veg.

Høyringsfrist:
27.03.2017
Referanse:
16-135559-3

Implementering av kommisjonsforordning (EU) 2017/79

Ny forordning (EU) 2017/79 sendt på høring. Gjelder spesifikke krav og testprosedyrer for typegodkjenning av eCall (automatisk nødanropssystem) i biler.

Høyringsfrist:
20.03.2017
Referanse:
17-22372-1

Periodisk kontroll av kjøretøy

Vegdirektoratet sender med dette på offentlig høring forslag til forskrift om endring av forskrift 13. mai 2009 nr. 591 om periodisk kontroll av kjøretøy og forslag til ny forskrift om opplæring i periodisk kontroll av kjøretøy (kontrollopplæringsforskriften).

Høyringsfrist:
20.03.2017
Referanse:
16-180677-2

Nye regler for maksimalt tillatt antall pigger i piggdekk

Forslaget har sin bakgrunn i ønske om å harmonisere reglene med Sverige og Finland som har hatt disse reglene siden juli 2013. Forslaget sikrer at produsentene kan utvikle dekk etter et harmonisert regelverk og at norske trafikanter har tilgang til de dekkene som produseres.

Høyringsfrist:
17.03.2017
Referanse:
16-178496-1

Ny håndbok N100 Veg- og gateutforming

Vegdirektoratet har utarbeidet et høringsutkast til revidert utgave av håndbok N100 Veg- og gateutforming. Forslaget skal erstatte dagens versjon fra 2013.

Høyringsfrist:
15.03.2017
Referanse:
16-142136-23

Endringer i skiltforskriften

Med samtykke fra Samferdselsdepartementet sender Vegdirektoratet på høring forslag til endringer i skiltforskriften.

Høyringsfrist:
28.02.2017
Referanse:
16-31182-7

Forslag til endring i bilforskriften § 18

Vegdirektoratet sender med dette forslag til endring i forskrift 5. juli 2012 nr. 817 om godkjenning av bil og tilhenger til bil (bilforskriften) på offentlig høring.

Høyringsfrist:
02.02.2017
Referanse:
16-174259-2

Endring i førerkortforskriften § 1-2

Vegdirektoratet sender med dette forslag til endring i førerkortforskriften § 1-2 på offentlig høring.

Høyringsfrist:
01.02.2017
Referanse:
16-190653-1

Brukskrav til dolly i modulvogntog

Vegdirektoratet sender med dette på høring forslag til forskrifter om endringer i reglene om modulvogntog i forskrift om bruk av kjøretøy.

Høyringsfrist:
27.01.2017
Referanse:
16-181590-1

Fire nye typegodkjenningsforordninger (MC og traktor)

Følgende fire forordninger sendes på høring: Forordning (EU) 2016/1788 – traktor, nye tekniske krav, forordning (EU) 2016/1789 – traktor, nye administrative prosedyrer etc., forordning (EU) 2016/1824 – motorsykkel, nye tekniske krav og forordning (EU) 2016/1825 – motorsykkel, nye administrative prosedyrer etc.

Høyringsfrist:
13.01.2017
Referanse:
16-180025-1

Ny håndbok N601 Elektriske anlegg

Statens vegvesen har utarbeidet utkast til håndbok N601 Elektriske anlegg. Dette er en ny håndbok som gjelder elektriske installasjoner, maskininstallasjoner, Ekom- og SRO anlegg for offentlige veger.

Høyringsfrist:
10.01.2017
Referanse:
15-249481-15

Personlige kjennemerker (bilskilt)

På oppdrag fra Samferdselsdepartementet sender Vegdirektoratet ut høring om forslag til bruk av personlige bilskilt.

Høyringsfrist:
01.01.2017
Referanse:
16-148470-1

Ny håndbok for trafikkstyringssystemer på veg

Grunnlaget for prosjektering av trafikkstyringssystemer er i dag gitt i flere av Statens vegvesen håndbøker, men dette er mangelfullt til anvendelse med økt kompleksitet i systemer for styring.

Høyringsfrist:
05.12.2016
Referanse:
16-160781-2

Implementering av Kommisjonsforordning 2016/1718/EU

Ny forordning (EU) 2016/1718 sendt på høring. Gjelder måling av utslipp fra biler i virkelig trafikk ifm typegodkjenning, ved hjelp av spesielt måleutstyr.

Høyringsfrist:
22.11.2016
Referanse:
16-165179-1

Midlertidige økte bompengetakster i Bergen

Under henvisning til veglovens § 27 har Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune fremmet forslag for Samferdselsdepartementet om å vedta en lokal forskrift for Bergen for innføring av femdoble bompengetakster på dager hvor luftforurensningen i byen overstiger grenseverdiene etter forskrift av 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning.

Høyringsfrist:
18.11.2016
Referanse:
16-59468-12

Endring i førerkortforskriften vedlegg 4 om førerkortkoder

Direktiv 2015/653/EU ble vedtatt 24. april 2015, og er et endringsdirektiv til direktiv 2006/126/EF (tredje førerkortdirektiv). Endringsdirektivet er en oppdatering av førerkortkodene fastsatt i tredje førerkortdirektiv. Oppdateringen krever endringer i forskrift av 19. januar 2004 nr. 298 om førerkort m.m. (førerkortforskriften) vedlegg 4 om førerkortkoder.

Høyringsfrist:
01.10.2016
Referanse:
16-101629-1

Forslag til endring av vegtrafikkloven §§ 13, 19, 19a, 32 og 36a

Det foreslås nye lovhjemler for periodisk kjøretøykontroll, kontroll langs veg, kjøretøyverksteder og fartsskriververksteder. Det foreslås videre lovhjemmel for innføring av avsenderansvar for overlasting mv.

Høyringsfrist:
01.10.2016
Referanse:
15-257542-17

Forslag til endring av vegtrafikkloven §§ 26, 27 og 29

Bestemmelsene omfatter hhv. øvingskjøring og krav til opplæringsinstitusjoner og undervisningspersonell innenfor føreropplæring, utrykningsopplæring og yrkessjåførutdanning.

Høyringsfrist:
01.10.2016
Referanse:
15-257542-27

Revidert Håndbok N820

Den gjeldende versjon av Håndbok 820 ble publisert i 2013 og er en veileder i Statens vegvesens håndbokserie. Revidert håndbok stiller tydeligere krav til data som skal leveres og har derfor endret status fra veileder til normal.

Høyringsfrist:
30.09.2016
Referanse:
16-134182-1

AEBS/LDW-unntak for visse kjøretøy (biler)

Vegdirektoratet sender med dette forslag til endringer i forskrift 5. juli 2012 nr. 817 om godkjenning av bil og tilhenger til bil (bilforskriften), forskrift av 1. juni 2016 nr. 560 om godkjenning av moped og motorsykkel (motorsykkelforskriften) og forskrift av 1. juni 2016 nr. 561 om godkjenning av traktor og tilhenger til traktor (traktorforskrift).

Høyringsfrist:
30.09.2016
Referanse:
15-209132-5

Nytt avtaleregime for bompengesektoren

Eksisterende avtaleregime mellom bompengeselskapene og staten må endres og oppdateres for å tilpasses ny organisering av bompengesektoren.

Høyringsfrist:
15.09.2016
Referanse:
15-222838-16

Veileder for graving i kommunale veger

På vegne av Samferdselsdepartementet sender Vegdirektoratet med dette på høring veileder for graving i kommunale veger.

Høyringsfrist:
31.08.2016
Referanse:
16-78285-2

Trafikkopplæring og førerprøve m.m.

Vegdirektoratet sender med dette på høring forslag til endring i forskrift av 1. oktober 2004 nr. 1339 om trafikkopplæring og førerprøve m.m.

Høyringsfrist:
03.08.2016
Referanse:
16-26575-3

Små kjennemerker

Forslag til endring av kjøretøyforskriften og bruksforskriften for å innføre bruk av små kjennemerker.

Høyringsfrist:
31.07.2016
Referanse:
16-65862-1

Sykkelritt

Vegdirektoratet sender med dette på høring forslag til ny forskrift for sykkelritt.

Høyringsfrist:
07.06.2016
Referanse:
16-42748-7

Lengde for kombinertbuss

Forslag til endring i regelen om tillatt lengde for buss innrettet for kombinert transport uten ruteløyve.

Høyringsfrist:
03.06.2016
Referanse:
16-58794-1

Måleindikatorer for regionale bompengeselskap

Vegdirektoratet har i forbindelse med det pågående arbeidet med bompengereformen, fått i oppdrag å utrede og komme med en anbefaling til overordnede måleindikatorer. Dette er indikatorer de nye regionale bompengeselskapene skal rapportere etter og som legges til grunn for myndighetenes vurderinger av virksomheten.

Høyringsfrist:
31.05.2016
Referanse:
15-222838-11

Sykkelritt på veg - invitasjon til høringsmøte

Samferdselsdepartementet vil i samarbeid med Vegdirektoratet og Politidirektoratet avholde høringsmøte om forslag til ny § 7b i Vegtrafikkloven – mandag 9. mai i Vegdirektoratets lokaler i Brynsengfaret 6b kl. 10:00–12:00.

Høyringsfrist:
12.05.2016
Referanse:
16-42748-3

Endringer i kjøre- og hviletidsforskriften

Vegdirektoratet sender med dette på høring forslag til endringer i forskrift av 2. juli 2007 nr. 877 om kjøre- og hviletid for vegtransport i EØS.

Høyringsfrist:
02.05.2016
Referanse:
15-230611-4

Betaling av bomavgift og tilleggsavgift

Vegdirektoratet sender med dette forslag til endringer av Forskrift om betaling av bomavgift og tilleggsavgift av 30. april 2004.

Høyringsfrist:
27.04.2016
Referanse:
15-252405-2

Ny vegnormal - håndbok N401 Bruforvaltning

Vegdirektoratet har utarbeidet forslag til ny vegnormal N401 Bruforvaltning. Dokumentet legges nå ut til høring. Dette er en helt ny vegnormal, men når den er godkjent vil gjeldende håndbok R411 (tidligere håndbok 147) Forvaltning, drift og vedlikehold av bruer utgå.

Høyringsfrist:
29.01.2016
Referanse:
15-205934-1

Unntak fra påbud om bruk av bilbelte

Vegdirektoratet sender på høring forslag til endring i forskrift 21. september 1997 nr. 7 om bruk av personlig verneutstyr under kjøring med motorvogn § 1 sjette ledd vedrørende unntak fra påbud om bruk av bilbelte ved legeerklæring. Hensikten er å klargjøre ordlyden i regelen.

Høyringsfrist:
07.12.2015
Referanse:
2015063346-003

Forslag om nedvekting av kjøretøy fra over 3500 til under 3500 kg

Vegdirektoratet sender med dette på offentlig høring forslag til forskrift om endring av forskrift 4. oktober 1994 nr. 918 om tekniske krav og godkjenning av kjøretøy, deler og utstyr (kjøretøyforskriften).

Høyringsfrist:
23.11.2015
Referanse:
2015125159-001

Revidert håndbok N500 Vegtunneler

Vegdirektoratet har utarbeidet utkast til revidert håndbok N500 Vegtunneler som skal erstatte dagens versjon fra 2010. Håndbok R510 Vann- og frostsikring i tunneler, versjon fra 2006, utgår og kravene i håndbok R510 er innarbeidet i et eget kapittel i N500.

Høyringsfrist:
17.09.2015
Referanse:
2015082365-001

Håndbok N300 Trafikkskilt - del 5 Serviceskilt og virksomhetsvisning

Bakgrunnen for revisjonen er at det er behov for en oppdatering i forhold til de siste endringene i skiltforskriften, bl.a. er det laget normalbestemmelser for nye skilt. Tidligere utgave av del 5 inneholdt både krav- og veilederstoff. Dette er det nå ryddet opp i, slik at normalen kun inneholder krav.

Høyringsfrist:
01.09.2015
Referanse:
2015064111-001

Tillatt høyde på slepevogn i tømmervogntog over 19,50 meter

Vegdirektoratet sender med dette på høring forslag til endrede regler om tillatt høyde for slepvogn som inngår i tømmervogntog med lengde mellom 19,50 og 24,00 meter. Forslaget innebærer endring i forskrift om bruk av kjøretøy av 25. januar 1990 nr. 92, og endringen gjelder § 5-5 nr. 1 bokstav a og b.

Høyringsfrist:
18.05.2015
Referanse:
2015037453-001

Utredning om forbindelser mellom Østlandet og Vestlandet

Statens vegvesen har gjennomført en utredning om vegforbindelsene mellom Østlandet og Vestlandet. Det er et stort behov for å bedre regulariteten vinterstid på fjellovergangene og gi næringsliv og befolkning mer forutsigbar og pålitelig transport mellom Østlandet og Vestlandet.

Høyringsfrist:
08.05.2015
Referanse:
2014013702-012

Revidert håndbok N302 Vegoppmerking

Vegdirektoratet har utarbeidet et utkast til revidert håndbok N302 Vegoppmerking som skal erstatte dagens versjon som er fra 2001.

Høyringsfrist:
01.04.2015
Referanse:
2015012037-001

Forslag til lov om intelligente transportsystemer (ITS) innenfor vegtransport

Samferdselsdepartementet har bedt Vegdirektoratet sende forslag til ny lov om intelligente transportsystemer (ITS) innenfor vegtransport og for grensesnittet mot andre transportformer, samt utkast til forskrifter som skal implementere tre EU-forordninger på offentlig høring.

Høyringsfrist:
12.02.2015
Referanse:
2013026365-016

Delt praktisk prøve i klasse A1/A2/A

Forslag til endring i forskrift om trafikkopplæring og førerprøve m.m. og forslag til endring i forskrift om førerkort m.m. - forslag om delt praktisk prøve i klassene A1, A2 og A (delt MC-prøve).

Høyringsfrist:
01.01.2015
Referanse:
2012085289-130

Barnesikringsutstyr i bil

Forslag til endring i verneutstyrsforskriften – innføring av alternative krav til barnesikringsutstyr i bil.

Høyringsfrist:
17.11.2014
Referanse:
2014025757-004

Overgangsbestemmelser for to- og trehjulede motorvogner

Vegdirektoratet sender med dette forslag til endringer i forskrift 4. oktober 1994 nr. 918 om tekniske krav og godkjenning av kjøretøy, deler og utstyr (kjøretøyforskriften).

Høyringsfrist:
28.10.2014
Referanse:
2014037659-019

Revidert AutoPASS-avtale

Vegdirektoratet har utarbeidet revidert AutoPASS-avtale med tilhørende Generelle betingelser samt veiledning til enkelte av bestemmelsene i de Generelle betingelser. Utkastene sendes nå på høring.

Høyringsfrist:
31.08.2014
Referanse:
2014019737-004

Nytt AutoPASS-regulativ for ferjetakster

Statens vegvesen arbeider med å innføre AutoPASS i ferjedriften. I den forbindelse er det behov for å forenkle dagens riksregulativ for ferjetakster.

Høyringsfrist:
04.07.2014
Referanse:
2014038582-001

Forslag til endringer vedrørende vinterdekk i bruksforskriften

Statens vegvesen Vegdirektoratet foreslår på oppdrag fra Samferdselsdepartementet å endre bruksforskriften slik at det blir et påbud om vinterdekk på tilhenger til bil med tillatt totalvekt over 3500 kg.

Høyringsfrist:
20.06.2014
Referanse:
2010231340-107

Transport av udelbart gods og samlasting

Omarbeidede bestemmelser om transport av en udelbar lastenhet, flere udelbare lastenheter og samlasting av udelbart og delbart gods.

Høyringsfrist:
18.06.2014
Referanse:
2010024624-165

Gjelder motorsykkeldirektiv

Forslag til endringer i forskrift 4. oktober 1994 nr. 918 om tekniske krav og godkjenning av kjøretøy, deler og utstyr (kjøretøyforskriften).

Høyringsfrist:
17.06.2014
Referanse:
2014053902-001

Gjelder to traktordirektiver

Forslag til endringer i forskrift 4. oktober 1994 nr. 918 om tekniske krav og godkjenning av kjøretøy, deler og utstyr (kjøretøyforskriften).

Høyringsfrist:
17.06.2014
Referanse:
2014052097-001

Endring av overgangsbestemmelse i kjøretøyforskriften § 6-3b

Forslaget gjelder endring av overgangsbestemmelse for godkjenning av MC i § 6-3b, der rammeforordning (EU) nr 168/2013 allerede er tatt inn. Overgangsbestemmelsen bør nå utvides/endres for å ta inn referanse til tre nye forordninger, som utfyller rammeforordningen.

Høyringsfrist:
14.05.2014
Referanse:
2014037659-002

Bruk av selvbalanserende kjøretøy

Vegdirektoratet foreslår på oppdrag fra Samferdselsdepartementet endringer i flere forskrifter som er gitt med hjemmel i vegtrafikkloven slik at selvbalanserende kjøretøy kan benyttes på offentlige arealer i Norge.

Høyringsfrist:
09.05.2014
Referanse:
2013128719-021

Revidert håndbok 140 Konsekvensanalyser

Bakgrunnen for revisjonen er at det er behov for oppdatering i forhold til endringer i lover og forskrifter og nye veiledere som har kommet.

Høyringsfrist:
07.05.2014
Referanse:
2012032809-022

Revidert veiledning til hb 232 Kollektivtransport på veg og gate

Forslag til Kollektivtransport på veg og gate har til hensikt å vise hvordan man kan tilrettelegge for kollektivtransport på offentlig veg, både på nye veger/anlegg og ved utbedring av eksisterende infrastruktur.

Høyringsfrist:
30.04.2014
Referanse:
2013047608-026

Hjemmel for behandling av personopplysninger på vegtrafikkområdet

Forslaget omhandler en ny § 43b som skal gi hjemmel for behandling av personopplysninger som er nødvendig for å oppfylle bestemmelser gitt i eller i medhold av vegtrafikkloven, eller som er nødvendig for å oppfylle internasjonale forpliktelser på vegtrafikkområdet.

Høyringsfrist:
24.03.2014
Referanse:
2014015750-001

Plassering av taklykt for drosje

Vegdirektoratet foreslår at plasseringen av taklykten skal bestemmes ut fra krav til synlighet, i stedet for gjeldende bestemmelse i kjøretøyforskriften som begrenser plasseringen til fremre del av taket.

Høyringsfrist:
08.02.2014
Referanse:
2011181912-004

Sykkel med elektrisk hjelpemotor

Vegdirektoratet foreslår å utvide definisjonen av sykkel i kjøretøyforskriften og forskrift om krav til sykkel til å omfatte sykkel med elektrisk hjelpemotor.

Høyringsfrist:
24.01.2014
Referanse:
2012119215-031

Endring av av fartsgrenser for buss klasse I

Vegdirektoratet foreslår en endring av dagens regler om fartsgrense for motorvogn med tillatt totalvekt over 3,500 kg i forskrift om kjørende og gående trafikk (trafikkregler) § 13 nr. 4, slik at buss i klasse I ikke kan kjøres fortere enn 70 km/t selv om fartsgrensen er høyere.

Høyringsfrist:
11.01.2014
Referanse:
2010200954-004