Utkast til forskrift om gjennomføring av delegert Kommisjonsforordning (EU) nr. 962/2015, forordning iht. ITS-direktivet 2010/40/EU

Samferdselsdepartementet har bedt Vegdirektoratet sende forslag til forskrift om gjennomføring av delegert Kommisjonsforordning (EU) nr. 962/2015 på offentlig høring.

Kommisjonsforordning (EU) nr. 962/2015 omhandler tilgjengeliggjøring av veg- og trafikkinformasjonstjenester i sanntid på EU-plan.

Vi gjør oppmerksom på at høringen dreier seg om utkast til forskrift og de krav som følger av forordningen. Implementering av tjenester i samsvar med forordningen fra Statens vegvesen og/eller andre er delvis omtalt i høringsnotatet, men ikke en del av høringen. Forskriften vil gjelde så fort den er vedtatt, men kravene den stiller til tjenester trenger ikke være oppfylt før senest 13. juli 2017. Fram til da vil Statens vegvesen utvikle sine datatjenester for å oppfylle kravene og samarbeide med tjenesteytere for å få etablert gode rutiner for oppdatering, feiloppdagelse og feilretting i samsvar med forordningen. Vi tar også imot synspunkter på hvordan tjenestene bør organiseres og hva de bør inneholde.