Under henvisning til veglovens § 27 har Oslo kommune og Akershus fylkeskommune fremmet forslag for Samferdselsdepartementet om å vedta lokal forskrift for Oslo om innføring av økte bompengetakster på dager da luftforurensningen i byen overstiger grenseverdiene etter forskrift av 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning.

Oslo kommune vurderer behovet i Oslo og Akershus å være tilsvarende behovet i Bergen kommune, og foreslår således at det vedtas en tilsvarende forskrift for Oslo som den nylig vedtatte Forskrift om mellombelse auka bompengetakstar i Bergen av 16. desember 2016 nr. 1594.