Høring om forslag til endringer i trafikkopplæringsforskriften og utrykningsforskriften

Statens vegvesen sender med dette på offentlig høring forslag til endringer i forskrift av 1. oktober 2004 nr. 1339 om trafikkopplæring og førerprøve m.m. (trafikkopplæringsforskriften) og forslag til endringer i forskrift av 12. juni 2009 nr. 637 om krav til opplæring, prøve og kompetanse for utrykningskjøring (utrykningsforskriften).

Endringsforslagene fremmes som følge av at vegtrafikkloven § 27 ble betydelig endret ved endringslov 3. april 2020 nr. 18 og at loven fikk en ny bestemmelse i § 29a. Formålet med endringene var blant annet å sikre tydeligere lovhjemler for dagens forskriftsreguleringer knyttet til godkjenning og tilsyn. Tilsynshjemlene følger nå direkte av ordlyden i vtrl. §§ 27 og 29a.

Det ble videre etablert hjemmel for enkelte nye forskriftsreguleringer. Dette for å sikre at føreropplæringen har god kvalitet og at tilsynsmyndighetene har de rette virkemidlene for å reagere mot brudd på regelverket, også mot ulovlig trafikkopplæringsvirksomhet. Det overordnede formålet med endringene i vegtrafikkloven er å styrke trafikksikkerheten. Endringene vil videre gi en bedre sammenheng med lignende godkjennings- og tilsynsregler på andre områder innenfor vegtrafikklovgivningen.

Med bakgrunn i endringene i vtrl. § 27 og den nye bestemmelsen i § 29a er det foreslått å gjøre en del endringer i både trafikkopplæringsforskriften og utrykningsforskriften.

Last ned høringsdokumentene

Høringsoppsummering

Forskrift om endring i forskrift om trafikkopplæring og førerprøve m.m. og forskrift om krav til opplæring, prøve og kompetanse for utrykningskjøring vedtas med ikrafttredelse 1. august 2022. (20.06.2022)