Forslag om innføring av nullutslipp for tunge varebiler fra 1. januar 2023 sammen med en forenkling og tydeliggjøring av eksisterende forskrift.

Etter oppdrag fra Samferdselsdepartementet sender Statens vegvesen med dette på høring forslag til endringer i forskrift om energi- og miljøkrav ved anskaffelse av kjøretøy til veitransport med hjemmel i lov 17. juni 2016 nr. 73 om offentlig anskaffelser § 16 fjerde ledd og lov 21 juni 2002 nr. 5 om yrkestransport med motorvogn og fartøy § 11a.

Forslaget innebærer innføring av nullutslipp for tunge varebiler fra 1. januar 2023 sammen med en forenkling og tydeliggjøring av eksisterende forskrift. Forslaget om forenkling av forskriften består blant annet av en innføring av rapporteringsplikt ved unntak fra miljøkravene. Det foreslås at rapporteringen gjøres på enkelt digitalt skjema på DFØ sine hjemmesider. Det vil utarbeides en veileder i sammenheng med skjema for rapportering. I den forbindelse foreslår vi også å fjerne adgangen til å søke dispensasjon samtidig som vi utvider unntaksbestemmelsen. Det foreslås videre å fjerne bestemmelsen om terskelverdier, da disse oppleves som forvirrende av brukerne samt at det foreslås en tydeliggjøring av bybussdefinisjonen, selv om nullutslippskravet for bybuss ikke vil gjelde før 2025.

Last ned høringsdokumentene