Vegdirektoratet foreslår å oppheve totalforbudet mot transport av farlig gods på modulvogntog i forskrift om bruk av kjøretøy (bruksforskriften).

Opphevelse vil innebære at transport av farlig gods reguleres fullt ut av ADR-regelverket, slik at transport i henhold til ADR punkt 1.1.3.6, 3.4 og 3.5 vil være tillatt på modulvogntog.