Det innebærer blant annet:

  • Fornyelse av vegreferansesystemet
  • Endringer av fylkesveg- og enkelte riksvegnummer
  • Sammenslåinger av veger
  • Parsellendringer
  • Metreringsretningsendringer 

I appen «Vegviseren» er det laget en tilleggstjeneste hvor du kan se på vegnettet slik det så ut per februar 2019. Tjenesten er laget med tanke på at de som jobber ute på veien ofte har en arbeidsliste med vegreferanser som er produsert i forkant av de store endringene.

Vi har laget en egen kartløsning (arcgis.com), med kartlag for veger der vegnummer endres, beholdes eller er uavklart. Denne informasjonen finnes også som tabeller. De som vil bruke våre kartlag i egne kartløsninger har tilbud om WMS og WFS-tjenester.

Det er også laget et «Webkart» som viser alle vegreferanser som har eksistert for et punkt på vegen i vegens levetid. Her kan du allerede nå søke på den gamle vegreferansen, og få svar om hva vegreferansen er i dag. Du kan også søke på dagens vegreferanse, og får svar om hvilke referanser det aktuelle punktet har hatt tidligere.