Som en konsekvens av kommune- og regionreformen ble det behov for å gjøre større endringer på vegnummer.

Den gamle vegreferansen, og med det de gamle vegnummerene, hadde en kobling til administrative enheter som fylke og kommune. For å løse utfordringen reformen ga ved sammenslåinger og endringer av grenser, så måtte ny referanse fristilles fra denne type administrativ informasjon. Dette ble gjort ved at den gamle vegreferansen ble erstattet med den nye vegsystemreferansen, som er helt uavhengig av administrative grenser. Dette medførte også at det måtte gjøres store endringer på vegnummer:

  • Vegnummer for europa-, riks- og fylkesveger er nå unike på landsbasis. Det vil si at et vegnummer kun skal brukes for en vegrute.
  • Vegrutene er uavhengig av administrative grenser. En veg som krysser en fylkesgrense endrer ikke vegnummer i grensen.
  • Riksveger og de viktigste fylkesvegene har vegnummer mellom 1 og 999.
  • Resten av fylkesvegnettet skal ha vegnummer > 1000.
  • En rekke kommunale, private og skogsbilveger har fått nye vegnummer for at de skal være unike innenfor samme kommune.

Det er laget tabeller som viser de gamle vegnummerene, og hvilke nummer vegene fikk i forbindelse med overgangen. Dette gjelder noen riksveger, men i hovedsak fylkesveger. For noen veger måtte vegnummerskilt langs vegen tas ned eller byttes ut før endringen kunne gjennomføres. Dette medførte at mange veger først endret vegnummer i løpet av 2020 eller 2021. Alle vegnummerendringer som følge av regionreformen er nå gjennomført. De siste endringene kom på plass juni 2021.

Det er viktig å være klar over at vanlige endringer i vegnettet, f.eks. der ny veg åpnes, og den gamle vegen får nytt nummer, ikke gjenspeiles i disse tabellene. Tabellene viser kun endringene som ble gjort som en konsekvens av reformen.

Det er også mulig å bruke et spesiallaget verktøy, Vegrefendring, som vil vise alle vegreferanser som har eksistert for et punkt på vegen i vegens levetid. Her er det mulig å søke på den gamle vegreferansen, og få svar om hva vegreferansen er i dag. Det er også mulig å flytte kartet til riktig sted, og finne vegreferansene som har eksistert i NVDB for punktet du peker på i kartet. Dette verktøyet viser deg den informasjonen som ligger i NVDB. Her vil derfor alle endringer, også vanlige endringer i vegnettet som ikke vises i tabellene, være med.