Ved tunneloppgradering anbefales det at siste utgave av vegnormalene legges til grunn som veiledning for minstekravene i tunnelsikkerhetsforskriftene.

Med tunneloppgradering menes her utbedring av tunneler som var åpne for offentlig trafikk på riksveg 31.11.2006 og på fylkesveg 1.1.2010 (TOG-tunneler). Formålet med tunneloppgradering er å få eksisterende TOG-tunneler i samsvar med tunnelsikkerhetsforskriftenes (TSF/TSFF) minstekrav.

TOG-tunnelene ble i sin tid planlagt, prosjektert og bygget etter veglova og anleggsforskriften med tilhørende vegnormaler. Disse vegnormalene ble fastsatt før tunnelsikkerhetsforskriftene trådte i kraft. Med forskriftene kom det nye sikkerhetskrav.

For TOG-tunnelene, bygd etter dagjeldende vegnormaler, må tunnelforvalter utarbeide en plan for hvordan tunnelen skal tilpasses kravene i forskriftene. Dette kalles en tiltaksplan.

Siden TOG-tunnelene ble planlagt, prosjektert og bygget etter vegnormaler som ikke var avstemt mot forskriftene, kan ikke disse tiltaksplanene gjennomføres etter vegnormalene som gjaldt på byggetidspunktet. Selv om det ikke kan kreves at tiltaksplaner gjennomføres etter de nyeste vegnormalene, vil siste utgave av vegnormalene likevel gi best veiledning for å oppfylle minstekravene i forskriftene. Vegdirektoratet anbefaler derfor at de nyeste vegnormalene legges til grunn ved tunneloppgradering. Dersom tunnelforvalter velger å ikke følge nyeste vegnormal, må tunnelforvalter dokumentere at valgte løsninger oppfyller kravene i forskriften. Det er viktig å presisere at oppgradering av TOG-tunnelene er tiltak for å oppfylle forskriftenes minstekrav, og ikke vegnormalenes krav utover dette.

Dersom enkelte av de konstruksjonsmessige kravene i forskriftene bare kan oppfylles ved tekniske løsninger som enten ikke kan gjennomføres, eller som bare kan gjennomføres til en uforholdsmessig høy kostnad, kan Vegdirektoratet godkjenne at det treffes alternative risikoreduserende tiltak. Det forutsettes at de alternative risikoreduserende tiltakene vil føre til likeverdig eller forbedret vern, jamfør forskriftenes § 8 andre ledd.

Vegdirektoratet, mai 2023