Oppsummering av andre konferanse i arbeidet med nasjonal strategi for automatisert vegtransport.

Hovedhensikten med innspillskonferansen var å presentere og diskutere konklusjonene og anbefalingene fra de fire, forholdsvis bredt sammensatte arbeidsgruppene som høsten 2023 har konsentrert seg om hver sine fokusområder. Fokusområdene ble valgt på bakgrunn av det som kom frem på dialogkonferansen i mai:

 • Sikkerhet i transportsystemet
 • Bevegelsesfrihet og livskvalitet for alle
 • Effektiv bruk av ressurser
 • Økt verdiskaping

Lederne for de ulike arbeidsgruppene holdt hver sin presentasjon. Etter hver av disse presenterte Siri Vasshaug fra Vegdirektoratet, som var ordstyrer og ledet forsamlingen gjennom dagen, to ulike problemstillinger knyttet til det aktuelle fokusområdet. Problemstillingene ble først diskutert på småbordene som deltakerne satt ved. Deretter var det åpen mikrofon og kommunikasjon i plenum. Det var også mulig å sende skriftlige innspill via Slido.

Konferansen var åpen og gratis for alle som ønsket å delta. Det var godt oppmøte både fra det offentlige og fra ulike private virksomheter, men ideelt sett hadde vi ønsket oss noen flere representanter fra de store logistikkaktørene.

Julegaveønske om ITS-panel

Marit Brandtsegg, direktør for Myndighet og Regelverk i Vegdirektoratet, fortalte i sitt velkomstinnlegg at hun har lovet transportkomiteen på Stortinget at forslaget til strategi skal være ferdig forankret innad i Statens vegvesen i januar 2024. Dette betyr ikke at en perfekt strategi må være klar da, men at den første versjonen bør være på plass. Det viktigste nå er å ta et aktivt og veloverveid valg av ambisjonsnivå. Skal Norge være hare, ligge i tet, en god nummer to eller legge oss lenger bak i feltet når det gjelder satsingen på automatisert transport?

Brandtsegg pekte på at vi må være bevisste grunnene for å velge som vi gjør, diskutere de prinsipielle avklaringene og konsekvensene av den posisjonen vi vil prøve å ta. Skal vi for eksempel satse aktivt på å markedsføre Norge som en perfekt arena for pilotering? Kan eller skal vi fortsette på det sporet vi befinner oss i eller må det disrupsjon, altså et mer banebrytende retningsskifte, til?

Uansett hvilken strategisk retning de folkevalgte vil enes om, ønsket Brandtsegg seg «til jul» at det opprettes et ITS-panel der både eksperter og ikke-eksperter kan dele kunnskap om og diskutere det som rører seg på ITS-området. Dette høstet bifall fra salen.

Fokusområdene

Sikkerhet i transportsystemet

Marianne Stølan Rostoft, forskningsleder ved TØI, har ledet arbeidsgruppen som konsentrerte seg om sikkerhet i transportsystemet. Hun presenterte hva gruppen har diskutert og hvilke anbefalinger de har kommet med.

Gruppen hadde fokusert den på fysiske sikkerheten – ikke på personvern. Rostoft pekte på at delvis og full automatisering gir ulike utfordringer. En stor gevinst ved høyere grad av automatisering er at man i den daglige trafikkavviklingen, når alt går som normalt, får langt færre ulykker fordi man unngår menneskelige feil. Bortfallet av menneskets evne til å gjøre fortløpende vurderinger og finne kreative og utradisjonelle løsninger vil imidlertid kunne gi en større risiko ved uforutsette hendelser. Krefter med onde hensikter vil også kunne ramme trafikkavviklingen på flere ulike måter.  Det vil derfor være enda viktigere enn før å ha fokus på samfunnssikkerhet, inkludert både driftsstabilitet ved avvik og cyber-sikkerhet samt tilgang på energi.

Noen av gruppas anbefalinger

 • Føreropplæringen må tilpasses for å sikre at sjåførene evner å håndtere stadig nye typer og mer avanserte førerstøttesystemer.
 • Det bør legges inn krav om at den menneskelige faktor ivaretas og beskrives i søknader om testing og pilotering.
 • Norge bør fastholde nullvisjonen og jobbe med OECD Safe System Approach.
 • Norge må samarbeide med EU/NATO om felles prinsipper og strategier ved uønskede hendelser.
 • Vi må sikre samspill mellom aktører i Norge: Må få på plass regler for styring og håndtering av beredskapssituasjoner samt avklaringer rundt bruk av nett og hvilke data som kan forlate Norge.

Spørsmål til salen

 1. Hvis vi ser for oss at trafikkulykker er så godt som eliminert i 2050 – hvilke andre sikkerhetsutfordringer vil være sentrale?
 2. Automatiserte transporter gir både muligheter og utfordringer for arbeidet med å styrke samfunnssikkerheten. Hvis automatisert transport innføres i stor skala – hvilke aspekter knyttet til samfunnssikkerheten bør løftes frem?

Noen av innspillene på konferansen

 • Vi får en utfordring i form av opplevd utrygghet overfor andre passasjerer i delte løsninger uten ansvarlig fører. Overvåking kan gi større trygghet, men hva da med personvernet?
 • Det er viktig å ha manuelle backup-løsninger hvis teknikken eller energitilgangen svikter, både i kjøretøyene og ved å ha fremkomstårer egnet for mennesker.
 • Vi må unngå at noen få, store, kommersielle aktører får for mye makt.
 • Det er viktig å sikre tilstrekkelig nett-dekning også i områder som ikke er kommersielt lønnsomme.
 • Ved naturkatastrofer kan man enklere håndheve regler for hvem som skal prioriteres gjennom for eksempel geofencing ved høy grad av automatisering.

Bevegelsesfrihet og livskvalitet for alle

Jørgen Aarhaug, forskningsleder ved TØI, har ledet arbeidsgruppen som fokuserte på bevegelsesfrihet og livskvalitet for alle. Han presenterte hovedpoengene fra diskusjonene i gruppen og gruppens anbefalinger for strategien.

Aarhaug pekte på at automatisert transport vil kunne gi økt mobilitet til mange som ikke er i stand til å kjøre egen bil i dag, men poengterte at det ikke er noen selvfølge at denne gevinsten utløses. Man må ha et bevisst forhold til rettigheter, digital kompetanse og fysisk utforming for å hindre økt eller nye former for utenforskap. Det er dessuten et grunnleggende motsetningsforhold mellom frihet for den enkelte og livskvalitet på befolkningsnivå. Det blir viktig å innføre dynamisk regulering og åpne for prioritering av trafikantgrupper eller typer transporttjenester for å forhindre og løse trafikale utfordringer med økt trafikk. Vi må fastsette sosiale bærekraftsmål og de som styrer må ta stilling til om mobilitet er et velferdsgode i seg selv eller et middel til å oppnå velferd. Mange politiske spørsmål bør diskuteres og besvares: Er det for eksempel riktig å tvinge gjennom delingsmobilitet? Hva skal velferdsstaten ta ansvar for? Hvem skal ha rett på tilgang til privat transport og hvor lenge er det greit at ulike grupper må vente på transport? Hvordan skal vi bruke byarealer? Hvem har ansvaret hvis noe går galt?

Noen av gruppens anbefalinger

Gruppen pekte på at det er et økt behov for regulering og at reguleringen må være dynamisk for å holde tritt med nye løsninger og utfordringene som kan følge med disse. Særlig viktig er det å:

 • sørge for god kapasitetsutnyttelse av automatiserte transporttjenester og ha fokus på delt mobilitet
 • sikre inkluderende løsninger for alle aspekter ved transporttilbudet (bestilling, bruken og tilbudet av kjøretøy) og i alle stadier (pilot, drift, evaluering)
 • sikre det offentlige tilgang til data som gir innsikt

Spørsmål til salen

 1. Automatisert transport kan gi større mulighetsrom for den enkeltes bevegelsesfrihet, men bevegelsesfrihet for den enkelte kan gi lavere livskvalitet på befolkningsnivå. Hva er det viktigste vi kan løfte frem i vektingen av disse to?
 2. Automatisert transport vil gjøre oss, både samfunn og individer, mer avhengige av teknologi. Hvilke utfordringer for livskvaliteten kan det gi, og hvordan bør det belyses i strategien?

Noen av innspillene fra konferansen

Det var enighet om at ny teknologi kan heve livskvaliteten for mange og på mange områder, men det forutsetter at den blir introdusert riktig. Arealknapphet kan bli en utfordring. Man bør tenke flåtestyring og ha fokus på større flåter i første trinn av implementeringen. I tillegg bør man åpne for dynamisk regulering av vei og gateareal og vurdere veiprising som en mekanisme i innfasingen av automatisert transport. Det er viktig å ligge i forkant for å utnytte mulighetene og unngå de verste ulempene. Det er vanskeligere å reparere feil i ettertid enn å gjøre ting riktig fra start. Derfor må vi sørge for å skaffe oss god kompetanse og sektorovergripende fagmiljøer på et tidlig stadium.

Det offentlige kan ikke dekke alle eller alles behov og det er derfor nødvendig med et godt offentlig-privat samarbeid. Skal det være mulig å betale for å få egen, privat transport? Det vil oppstå nye roller innenfor transport – vi vil for eksempel gå fra å ha sjåfører til i stedet å ha hjelpere i en del kjøretøy.

Effektiv bruk av ressurser

Håkon Wold fra ViaNova har ledet gruppen som fokuserte på effektiv bruk av ressurser. Han forklarte hvordan gruppen hadde jobbet, presenterte poenger fra gruppens diskusjoner og la frem gruppens anbefalinger.

Arbeidsgruppen tror at fremtidens automatiserte kjøretøy og tilhørende teknologi og systemer vil kunne håndtere dagens vegnett og at det bare blir nødvendig med mindre oppdateringer av og investeringer i fysisk og digital infrastruktur. Automatisering alene vil kunne gi noen effektivisering: Automatiserte kjøretøy kan kjøre mer korrekt og energieffektivt, de tidligere sjåførene kan heller gjøre annet arbeid når de transporteres og godstransport kan skje på deler av døgnet der vegnettet er mindre belastet. Etter hvert vil vi ikke trenge yrkessjåfører, som det jo er mangel på i dag, men heller få behov for annen, kanskje mer attraktiv kompetanse. Dersom tidskostnaden ved transporten synker voldsomt er det imidlertid fare for at transportetterspørselen øker så mye at tidsgevinsten forsvinner på grunn av overbelastning av vegnettet. Det er derfor først hvis automatiseringen skjer i samspill med satsing på delingsmobilitet, tilgangsregulering og nullutslippskjøretøy at vi virkelig kan oppnå nødvendig effektivisering.

Gruppenss overordnede anbefalinger

Norge bør

 • etablere og forvalte et innhold for den digitale infrastrukturen som gjør det mulig å innføre automatiserte kjøretøy
 • delta aktivt i internasjonal standardisering og harmonisering
 • etablere lovverk og reguleringer for automatiserte kjøretøy i Norge (SAE L3 og høyere), som sikrer at innføringen blir i henhold til transportpolitiske mål
 • stille krav om at automatiserte kjøretøy på SAE L3 og høyere skal være nullutslippskjøretøy
 • prioritere pilotering innen automatisering av gods- og kollektivtransport fremfor individuell persontransport
 • tilstrebe at automatiserte kjøretøy (SAE L4/5) for individuell persontransport, som hovedregel skal være delte

Spørsmål til salen

 1. Automatisert transport kan bidra til mer effektiv bruk av ressurser. Hvordan bør strategien belyse dette opp mot andre virkemidler for å nå de samme gevinstene?
 2. Norges direkte og indirekte klimautslipp fra transport må ned. Hva skal til for at automatisert transport hjelper oss å nå klimamålene?

Noen av innspillene fra konferansen

Digital trafikkregulering og -styring vil være langt billigere enn annen formell og fysisk regulering.

Flere viste til den nylig fremlagte rapporten fra klimautvalget og pekte på at vi virkelig må redusere transportbehovet. Dette kan også gjøres uten automatisering gjennom krav til fyllingsgrad, krav om samlasting og deling av kjøretøy. Hva om vi etablerer verdens beste multimodale logistikksystem? Dynamisk veiprising bør tas i bruk og ytterligere tilrettelegging for elektrifisering/ladeinfrastruktur og nullutslippskjøretøy er nødvendig.

Økt verdiskaping

Seniorforsker i Sintef, Hanne Seter, ledet arbeidsgruppen som fokuserte på økt verdiskaping. Hun presenterte hva gruppen har diskutert og hvilke anbefalinger de har kommet frem til. Seter pekte på at verdiskaping innebærer at ressurser skal anvendes der de forventes å skape størst verdier. Transportsystemet er viktig for sysselsettingen og har stor betydning både i et samfunnsøkonomisk og bedriftsøkonomisk perspektiv. Vi må legge opp til et bærekraftig transportsystem og skape forutsigbare rammer for næringslivet.

Gruppens anbefalinger

 • Det bør vedtas tydelige og ambisiøse politisk mål og ambisjoner for å drive verdiskapning innen automatisert transport i Norge fremover.
 • Automatisert transport er komplekst. Derfor er det stort behov for samspillskompetanse, både blant offentlige og private aktører. Noen må ta en fasiliterende rolle i dette samspillet. Det må settes av midler og ressurser til dette og til å øke samspillskompetansen hos aktørene.
 • Det gjennomføres i dag mange små prosjekter knyttet til automatisert transport. Gruppa anbefaler at man heller satser på bevilgninger til større prosjekter som for eksempel forskningssenter.
 • Sterk norsk deltakelse og påvirkningsarbeid innen standardisering, utvikling av internasjonalt/europeisk lovverk, og deltakelse i interessegrupper internasjonalt er viktig for å sikre norske interesser.
 • Det offentlige må bli flinkere til å benytte seg av handlingsrommet man har.
 • Strategien for automatisert vegtransport må ses i lys av andre strategier som publiseres både fra offentlige aktører og fra industrien.

Spørsmål til salen

 1. Samspillskompetanse på tvers av offentlige aktører og privat næringsliv er løftet frem som avgjørende for å skape gevinster. Hvilke konkrete anbefalinger bør strategien komme med på dette området?
 2. Automatisert transport kan bidra til verdiskaping både direkte og indirekte. Hvordan sikrer vi innovasjon og næringsliv i tråd med det grønne skiftet i transportsektoren?

Noen innspill fra konferansen

Strategien må legge opp til økt verdiskaping, legge til rette for ny industri og gi klare og tydelige mål. Det er behov for politiske ambisjoner for å få dette til - vi har kjempegode forutsetninger i Norge, men industrien og investorer trenger forutsigbarhet. Det var stor enighet om behovet for tverrfaglig samarbeid og at det grønne skiftet bør være en driver for innovasjon. Noen flere konkrete anbefalinger:

 • Det er ønskelig med et nasjonalt kompetansesenter for automatisert transport.
 • Offentlige anskaffelser er et viktig virkemiddel for å styre retningen.
 • Det er ønskelig med økte incentiver for å utvikle og etablere nye produkter og forretningsmodeller.
 • Vi trenger mer dialog og større prosjekter - en større kartlegging av interessenter og roller må på plass.
 • Vi har behov for fleksibelt regelverk som legger til rette for pilotering og testing.
 • Piloteiere og -støttespillere må stille tydeligere krav om planer for veien videre etter avsluttet pilot for å sikre at det man finner ut av gjennom pilotering faktisk har nytteverdi og kan implementeres.

Panelsamtale

Panelet besto av Jenny Simonsen fra ITS Norge, Bjørne Grimsrud, administrerende direktør i TØI, Per Erik Opseth, direktør i Geodesidivisjonen i Kartverket og Marit Brandtsegg, direktør for Myndighet og Regelverk i Statens vegvesen. Nasjonal kommunikasjonsmyndighet var forhindret fra å delta.

Paneldeltakerne var innom en rekke temaer. Ett av disse var hvor i automatiseringsfeltet Norge bør legge seg, ref. Marit sin innledning på begynnelsen av dagen. Det var enighet om at vi må satse på samarbeid internasjonalt og særlig i Europa, blant annet om standardisering og regulering. Det er ingen vits i å satse på særegne, norske løsninger. Samtidig pekte panelet på at Norge har gode muligheter til å påvirke utviklingen og at vi allerede ligger langt fremme på mange felt, for eksempel på datadeling, nasjonalt tilgangspunkt og evne til trafikkstyring gjennom veitrafikksentralene. Her har andre, inkludert EU mye å lære av oss. Det å delta i internasjonalt arbeid er imidlertid ressurskrevende så det er nødvendig at norske aktører deler på denne oppgaven – vi kan trolig bli bedre til å koordinere oss med tanke på dette.

Det ble også nevnt at innføringen av automatisering vil kunne medføre usikkerheter. Vi får behov for avanserte HD-kart som må bygge på korrekte data. Her må myndighetene ta ansvar og sørge for å tilgjengeliggjøre data for de som bør få dem og samtidig forhindre at viktige data kommer i feil hender. Vi må fokusere på cyber security og være i forkant for å sikre oss mot jamming og hacking. Dette påvirker kravene til den digitale infrastrukturen. Paneldeltakerne hadde en forventing om at strategien allerede nå vil bidra til å sette retning slik at man kan starte opp det mer konkrete arbeidet med disse tingene.

Panelet snakket også om det grønne skiftet, nødvendigheten av å tenke nytt og bryte gamle mønstre for å nå klimamålene. Vi må redusere kjøretøyparken og det ble pekt på at vi egentlig trenger en helhetlig, multimodal strategi for automatisert transport og mobilitet. Samtidig er det viktig å etablere et strategidokument raskt for å svare ut anmodningsvedtakene fra Stortinget og få politikerne ordentlig på banen. Deretter kan vi jobbe videre med å utvikle og eventuelt utvide strategiens nedslagsfelt.

Veien videre

Avdelingsdirektør i Statens vegvesen, Gry Horne Johansen, oppsummerte dagen og fortalte om planen for det videre arbeidet. Et team fra avdeling Vegtransport i Vegdirektoratet skal utarbeide det konkrete forslaget til formuleringen av en nasjonal strategi. Notatene fra arbeidsgruppene blir et viktig grunnlag sammen med innspillene fra innspillkonferansen og dialogkonferansen som var i mai. Teamet tar sikte på å sende et forslag til forankring hos ledelsen i Statens vegvesen før årsskiftet. Deretter oversendes forslaget til Samferdselsdepartementet for videre behandling i løpet av januar 2024.

Johansen kunne dessverre ikke love at det ville ligge noen gave under treet i form av et etablert ITS-panel allerede denne julen, men sa at avdelingen vil se nærmere på dette når forslaget til strategi er levert.

Nasjonal strategi for automatisert vegtransport