Med drift menes oppgaver og rutiner som er nødvendig ute på vegnettet for at vegene skal fungere godt for trafikantenes daglige bruk. Utfordringene er størst om vinteren med snørydding/brøyting og tiltak for å bedre friksjonen.

Vedlikehold betyr innsats og aktiviteter som ivaretar den fysiske infrastrukturen i et lengre perspektiv, slik som å opprettholde standarden på vegdekker, grøfter og vegutstyr i tråd med fastsatte kvalitetskrav.

Statens vegvesen har ansvaret for driften og vedlikeholdet av vegnettet. Drift- og vedlikeholdsoppgavene blir utført av innleide entreprenører etter anbud. Det er særlig viktig at driftskompetanse videreutvikles i samarbeid med bransjen. Kompetanseutvikling, forskning og utvikling innen fagfeltet blir derfor vektlagt.