Her finner du informasjon om regler knyttet til internasjonal transport, kabotasje og overtredelsesgebyrer.

Adgang til å kjøre internasjonal transport på vei er i utgangspunktet begrenset til godstransport med lastebil eller persontransport med buss.

Fire hovedtyper internasjonal transport

Hvilken adgang du har til å kjøre internasjonal transport kommer an på hvilke tillatelser du har, som igjen er knyttet til hvilke(t) land du skal kjøre til, fra og igjennom. Det er fire hovedtyper av internasjonal transport.

Bilateral transport

Transport som starter i den staten hvor transportøren hører hjemme og slutter i en annen stat.

Transittransport

Transport som starter og slutter i to ulike stater og som går gjennom andre stater uten å sette av eller ta opp last eller passasjerer.

Tredjelandstransport

Transport mellom en stat hvor transportøren ikke hører hjemme og et tredjeland.

Kabotasje

Transport hvor transportøren kjører mellom to steder innenfor en stat der transportøren ikke hører hjemme.

Regler for internasjonal vegtransport

Hvilke regler som gjelder for internasjonal vegtransport er avhengig av hvilke land transporten skal gå til, fra og igjennom.

Fellesskapsløyve

Innenfor EØS er transportmarkedet ganske åpent. Godstransport foregår i henhold til fellesskapstillatelse og persontransport i henhold til en fellesskapslisens. En slik tillatelse eller lisens (også kalt løyve) gir adgang til å kjøre bilateral transport, transittransport, tredjelandstransport og midlertidig kabotasje.

Løyver som er utstedt etter 1.1.2015 gir adgang til både nasjonal og internasjonal transport for motorvogn eller motorvogn med tilhenger med tillatt totalvekt over 3500 kg. Den 1. november 2022 ble det innført krav til løyve for internasjonal godstransport med motorvogn eller motorvogn med tilhenger med tillatt totalvekt over 2500 kg og opp til 3500 kg. For internasjonal rutetransport kreves særskilt tillatelse.

ECMT-tillatelse

For transport mellom land som er en del av kvotesamarbeidet innenfor International Transport Forum (tidligere ECMT/CEMT) kan gods transporteres i henhold til en ECMT-tillatelse. En slik tillatelse gir adgang til å kjøre bilateral transport, transittransport og tredjelandstransport. Kabotasje er ikke tillatt på grunnlag av en ECMT-tillatelse.

Enkeltturtillatelse

For land som Norge har inngått bilaterale eller multilaterale avtaler med, kan transport utføres i henhold til bestemmelser i disse avtalene. Som regel kreves det en egen tillatelse for hver tur/returreise (enkeltturtillatelse), men enkelte avtaler krever ikke tillatelse ved alminnelig inn- og utreise.

Ønsker du å søke om ECMT/CEMT-tillatelse, kan du søke her:
Søk om CEMT-tillatelser

Trenger du å søke om enkeltturtillatelse finner du søknadsskjema her:
Søk om enkeltturtillatelser

Ved turvognkjøring i utlandet kreves det et eget kontrolldokument/kjøreskjema. Merk at dette ikke gjelder innenfor de nordiske landene (Norge, Sverige, Danmark og Finland). Trenger du å bestille kjøreskjema (også kalt kontrollhefte) gjør du dette her: Bestill kontrollhefte

Kabotasje i Norge

Kabotasje er transport mellom steder i en annen stat enn der hvor transportøren hører hjemme. Kabotasje er i utgangspunktet ikke tillatt.

En utenlandsk transportør kan bare frakte gods mellom to steder i Norge hvis det foreligger et spesielt grunnlag for det. Transportører fra EØS har likevel adgang til å kjøre kabotasjetur i Norge etter gjeldende EØS-regelverk. Les mer om EØS-regelverket nedenfor.

Godstransportkabotasje

For godstransport er kabotasje tillatt i forbindelse med en internasjonal transport. Dette betyr at transportøren må i utgangspunktet kjøre en grensekryssende transport inn i Norge hvis hen ønsker å utføre transport i Norge. Det er altså ikke adgang for en transportør til å komme til Norge uten last, for så å drive innenlands godstransport (kabotasje) i Norge. Kabotasje er kun tillatt i en begrenset periode, og det kan ikke være en permanent eller løpende aktivitet.

Transportører med fellesskapstillatelse fra et annet EØS-land vil innenfor en tidsperiode på 7 dager kunne utføre inntil 3 innenlandske transporter med samme kjøretøy. Perioden på 7 dager regnes fra tidspunktet da den internasjonale lasten ble losset i Norge. Etter dette må transportøren ut av landet, og kan ikke returnere før etter 4 dager (såkalt «Cooling-off»). I tillegg er det adgang til å kjøre en av de tre kabotasjeturene som transitt i et annet land uten å ha med internasjonal last inn i dette landet.

Det er et krav om dokumentasjon for å kjøre kabotasjeturer. Transportøren må dokumentere både det internasjonale oppdraget og hver kabotasjetur som er utført i Norge.

Persontransportkabotasje

For persontransport utenfor rute kan kabotasje utføres midlertidig i Norge.

Midlertidig persontransportkabotasje på vei er kun tillatt i perioder på maksimalt 20 dager sammenhengende, og maksimalt 30 dager totalt per kalenderår.

Oppstart av kabotasjeperioden regnes fra den dagen transportøren starter på den første kabotasjeturen i Norge. Perioden avsluttes når bussen som kjører kabotasjeoppdraget fysisk er ute av landet.

For persontransport i rute, er kabotasje begrenset til innenlandsstrekninger som er en del av en internasjonal rute.

Dersom en utenlandsk operatør ønsker å drive permanent eller løpende transport i Norge, må hen etablere seg i landet etter gjeldende regler og søke løyve for nasjonal transport. Du kan søke om transportløyve her: Søk om transportløyve

Gebyr ved overtredelser av yrkestransportregelverket

Fra 1. mars 2024 gis det overtredelsesgebyr for å ikke ha med førerattest og løyvedokument under transporten. I de tilfellene der transportforetaket ikke har løyvedokument eller førerattest, kan det gis overtredelsesgebyr på 60 000 kr. Du kan finne overtredelsesgebyrene i forskriften hos lovdata.no.

Disse bruddene på regler om godstransportkabotasje gir gebyr:

  • Det kan ikke dokumenteres innkommende internasjonal transport.
  • Kabotasje er utført mer enn sju dager etter at siste internasjonale tur ble avsluttet.
  • Det er utført mer enn tre kabotasjeturer med grunnlag i fellesskapstillatelsen etter den grensekryssende transporten.
  • Det er kjørt mer enn én transittkabotasje.
  • Det er utført transittkabotasje mer enn tre dager etter ankomst til Norge.
  • Fraktbrev er mangelfullt utfylt eller har mangelfullt utfylt dokumentasjon.
  • Fraktbrev/dokumentasjon for nasjonal transport følger ikke med i kjøretøyet.
  • Kabotasje er påbegynt før lossing av internasjonal transport.