Fra 1. januar 2015 ble det endring i organiseringen av løyvemyndigheten for godstransport- og turvognløyver og endringer i regelverket for yrkestransport:

Statens vegvesen i Lærdal overtok fra den dato det administrative ansvaret for løyvene for godstransport og turvogn. Dette betyr at du må henvende deg til Statens vegvesen, Nasjonal transportløyveseksjon i Lærdal dersom du har spørsmål om gods- og turvognløyver eller ved søknad om løyve.

Kontaktinformasjon

Under løyver og løyvemyndighet – endringer gjeldende fra 1. januar 2015 finner du mer informasjon om endringer gjeldende fra 1. januar 2015. Der finner du også søknadsskjema gjeldende for fellesskapsløyve for gods- eller turvogntransport.

Statens vegvesen
Region vest
Nasjonal transportløyveseksjon
Postboks 43
6861 Leikanger

Telefon: 22 07 30 00

E-post: transportloyve@vegvesen.no (kun generelle henvendelser og spørsmål)

Søknader

Søknader med mer sender du per post til adressen ovenfor eller e-post firmapost-vest@vegvesen.no.

Merk: Vi oppfordrer de med politiattest å sende søknad per post, siden e-post ikke er en sikker kanal for oversendelse av politiattest. 

Ansvar

Fylkeskommunene skal fremdeles ha ansvaret for de behovsprøvde løyvene – løyver for buss i rute, drosjeløyver, selskapsvognløyver og løyver for transport for funksjonshemmede.

Staten skal fremdeles ha det overordnede ansvaret for løyver for riksvegferger og for ruteløyver som krysser fylkesgrenser. Løyvemyndigheten er for riksvegfergene delegert til Vegdirektoratet og for ruteløyver delegert til fylkeskommunene. For kystruten Bergen-Kirkenes ligger løyveansvaret hos departementet.

Vegdirektoratet vil i en overgangsperiode fortsatt behandle søknader om CEMT-tillatelser og enkeltturtillatelser.