Her finner du gode eksempler på miljøgater, parker og byrom.

Miljøgate Andenes, fv. 82

Miljøgata gjennom Andenes langs fylkesveg 82 i Nordland er oppgradert til å bli et flott og attraktivt anlegg for alle brukere. Prosjektet har en høy miljøprofil og det er lagt til rette for en «opprydding» av de trafikale forhold langs hovedgateløpet i sentrumsområdet. Forholdene for gående og syklende er bedret i form av utvidelse og oppgradering av fortau og sikring av fotgjengeroverganger.

Langkaigata Bjørvika, Oslo

E18 Bjørvika-prosjektet er en del av Fjordbyen Oslo, der målsettingen er å åpne opp området mellom by og fjord til glede for Oslos befolkning. Hensikten med det nye vegnettet er først og fremst å legge til rette for byutvikling, samt å etablere et bedre og mer miljøvennlig transportsystem i området.

Strandgata Hamar, Hedmark

Strandgata i Hamar ble opprustet og åpnet i 2013. Det er nå lyst og tiltalende med brede fortau, tydelig soneinndeling og tilgjengelige inngangsparti ved butikker og kafeer. Grøntområdet mellom bilveg og jernbane er bevart med gangveger, steder å hvile, god belysning og beplantning.

Knutepunkt og miljøgate Innhavet, E6

Miljøgate Innhavet langs E6 i Nordland, med tilhørende knutepunkt, er totalt sett et flott, sammenhengende anlegg med godt overordnet visuelt inntrykk som bidrar til at det blir mer attraktivt å gå og sykle. Bakgrunn for opprustningen var å gi et estetisk løft, gi sikrere forhold for gående og syklende med fortau og oversiktlige krysningspunkt over E6, og rundkjøring som fartsreduserende tiltak.