I utførelsene er konsekvensene av feil og mangler store. Produksjonsunderlag krever derfor god planlegging og kvalitetssikring i utførelsen.

I dette hviler ansvaret på entreprenør som skal utføre tiltakene så vel som byggherre som skal påse at leveransene leveres med den kvalitet som beskrevet i produksjonsunderlag.

Produksjonsunderlaget

Utført byggearbeid skal samsvare med produksjonsunderlaget som tegninger, modeller og arbeidsbeskrivelser. I arbeidsbeskrivelser er det normalt henvist til øvrige dokumenter. Spesifikasjoner skal leses i sin helhet og dokumenter som det refereres til er en integrert del av beskrivelsen. Ved etablering av beskrivelser for utførelse er det vesentlig at både prosjekterende og utførende har oversikt over alle dokumenter som har krav knyttet til konkret utførelse. Prosjektering skal samsvare med krav gitt etter hhv vegnormal, regelverket forutsetter at det legges vekt på god planlegging før utførelse.

Komplett arbeidsgrunnlag gir riktig utførelse. Arbeidsgrunnlaget må være komplett i så god tid at grundig planlegging kan gjennomføres. Ett sett med dokumenter og modeller/tegninger som inneholder all informasjon som kreves for å kunne utføre arbeidet i samsvar med intensjonene skal foreligge. Dette vil til sammen utgjøre produksjonsunderlaget

Utførelsesstandardene brukes for å oppnå forutsatt sikkerhetsnivå og brukbarhet i hele levetiden for konstruksjonene. Relevante standarder er blant annet:

Prosesskoden R761 og R762

Prosesskoden R761 og R762; inneholder tekniske spesifikasjoner, regler for oppbygging/utforming av konkurransegrunnlag samt regler for måling og avregning av de enkelte arbeidene. De samhandler med standardverket for de ulike fagområder. Prosesskoden er ett verktøy for å sikre brukstid uten tyngre vedlikehold. Prosesskoden er en gjennomarbeidet og veldokumentert arbeidsbeskrivelse:

Prosesskoden er utarbeidet for å dekke arbeider i vegnettet, det vil si at den er mer spesialisert for dette formålet enn standarder kan være. Prosesskoden omhandler spesielle arbeider som er vanlig i vegnettet, både for vegoppbygging, tunneler og bruer, samt tilhørende arbeider. Den har mer detaljerte spesifikasjoner enn standardene på områder hvor det er nødvendig.

De tekniske bestemmelsene i prosesskoden er generelt tilpasset de norske standardene den bygger på med hensyn til innhold, terminologi og måter å angi kvalitetskrav på. Eventuelle avvik fra standarder er faglig og saklig begrunnet og sikrer likebehandling av leverandører. Prosesskoden reduserer også antall valg som ellers må tas i standarder for fagområdene, referer til dokumenter med utvidet beskrivelse av spesifikk utførelse. Dokumentene gir både krav som skal følges og anbefalinger for å redusere risiko ved utførelse, se også Publikasjoner.

Kompetanse

For utførelse og kvalitetssikring kreves det riktig kompetanse og nødvendig erfaring med de tiltak som skal utføres så vel som forståelse for tiltaket funksjon i videre livsløp. Krav til kompetanse er gitt i standardene for betong, tre og stål.