Statens vegvesen bruker hvert år store ressurser på å sikre riks- og fylkesvegnettet mot nedfall av stein, is, snø og jord på vegnettet.

Steinskred og snøskred utgjør størstedelen av slike hendelser.

For å redusere antall skredhendelser og konsekvensene av disse, foregår det et kontinuerlig arbeid med å bygge fysiske sikringstiltak langs det skredutsatte vegnettet. I tillegg til fysiske tiltak, er det viktig å ha en god beredskap for å håndtere skred og skredfare som påvirker vegnettet. Som en del av dette beredskapsarbeidet bidrar Statens vegvesen til den regionale skredvarslingen i Norge.

Skredoverbygg og fangvoll sikrer fv. 655 langs Norangsfjorden på Sunnmøre
Skredoverbygg og fangvoll sikrer fv. 655 langs Norangsfjorden på Sunnmøre. ( Foto: Arild Solberg

Geofag