E134 skal styrkast som ein av hovudvegsambanda mellom aust- og vestlandet og løyse utfordringane knytt til vegen i dag. Ny vegtrasé for E134 Vågsli–Seljestand vil korte ned køyrelengda med ca. 11 km, redusere stigningsforholda, auke trafikktryggleiken, auka framkomst ved dårlege vêrforhold og flytte trafikk ut frå tettstaden Rødal.

Strekningen vist på kart. Foto.
E134 Vågsli–Seljestad. Foto: Statens vegvesen

Planområdet dekkar strekninga Vågsli i Vinje kommune (Vestfold og Telemark fylke) til Seljestad i Odda kommune (Vestland fylke). Reguleringsplanar for strekninga E134 Vågsli – Seljestad (Vestfold og Telemark/Vestland fylker) vart i godkjende i 2019. 

E134 Vågsli – Seljestad har i dag lange og bratte stigningar med smale og svingete partia som gjer det utfordrande å ta seg fram. I tillegg fører krevjande vêrforhold ofte til stenging eller kolonnekøyring. Det har vore ein auke i stenging og kolonnekøyring dei siste åra. Det skaper store utfordringar for framkomst, trafikktryggleik og samfunnstryggleik.

Ny vegtrasé for E134 Vågsli–Seljestad vil gje vesentleg reduksjon av stenging og kolonnekøyring på strekninga. Det vil også korte ned køyrelengda med ca. 11 km og redusere høgdemeter med rundt 1000 meter. For tunge køyretøy vil køyretida bli redusert med om lag ein halv time.

E134 over Haukelifjellet er ein av stamvegane mellom aust- og vestlandet. Utbygging av E134 er del av ein langsiktig utviklingsstrategi for å styrke E134 som ein av hovudvegane mellom aust og vest. Vegen er ein viktig ferdslesåre, særleg for næringslivet sør for Hardangerfjorden, med kring 20 prosent tungtrafikk. Årsdøgntrafikken er i dag om lag 2 200 køyretøy. På sikt vil den auke med utvikling av E134 som hovudvegforbindelse for aust-vest.

Video E134 Vågsli–Seljestad, visualisering 2017

Veg:
E134
Fase:
Planfase
Kommunar:
Vinje, Ullensvang
Fylker:
Vestfold og Telemark, Vestland
Finansiering:
Stat, Bompenger
Nasjonal transportplan:
Handlingsprogrammet 2018–2023

E134 Vågsli–Seljestad. © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakt Statens vegvesen

Kontaktar

Åge Jonn Hillestad

Prosjektleiar
E-post:

Ingrid Feet Bjørgo

Kommunikasjonsrådgjevar
E-post:

Sist oppdatert: