Statens vegvesen og Bane NOR har gjennom fellesprosjektet E16 og Vossebanen Arna–Stanghelle fått i oppdrag å lage ei ny løysing for veg og bane som er tryggare, raskare og meir føreseieleg. No ligg reguleringsplanen på høyring med frist for merknadar sett til 17.09.2021.

Arna-Stanghelle-Voss er ein viktig del av hovudkorridoren for transport mellom Bergen og Oslo, både på veg og på jernbane. I dag er veg- og jernbanestrekninga prega av låg standard, tunnelar med stort behov for vedlikehald og oppgraderingar, og skredutsette område. Det gir ein lite effektiv og føreseieleg reiseveg for trafikantar og næringsliv og store kostandar for samfunnet. I tillegg er det mange trafikkulukker. Hovudproblemet er særleg dei mange alvorlege møteulukkene.

Ein ny E16 og Vossebanen Arna-Stanghelle skal gi auka trafikktryggleik, føreseieleg transport, auka kapasitet for gods på bane og redusert reisetid.

Prosjektet er no i gang med statleg reguleringsplan som  ligg ute på høyring etter vedtak i Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Frist for merknadar er satt til 17.09.21  

Under kan du sjå korleis veg og bane vil sjå ut med ny løysning.

Animasjonsfilmen viser Statens vegvesen og Bane NOR sitt planforslag (reguleringsplan) til ny løsning for vei og bane på strekningen. Video: Statens vegvesen/Redant.
E16 og Vossebanen oversiktskart. Illustrasjon: Statens vegvesen
Kart som viser oversikt over korleis E16 Vossebanen og Arna-Stanghelle kan sjå ut med ny planlagt løysning. Foto: Statens vegvesen/Rambøll Sweco
Logo til Bane Nor og Statens vegvesen Foto: Bane Nor/Statens vegvesen

Veg:
E16
Fase:
Planfase
Kommunar:
Vaksdal, Bergen
Fylker:
Vestland
Nasjonal transportplan:
Omtalt i NTP 2022–2033
Totalkostnad:
26,40 milliarder. 13,7 mrd. til veg og 12,7 mrd. til bane

E16 og Vossebanen Arna–Stanghelle © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakt Statens vegvesen

Kontaktar

Gunnar Søderholm

Prosjektleiar
Telefon:
952 59 709
E-post:

Olav Lofthus

Fagansvarlig for veg
Telefon:
55 51 62 12
E-post:

Anne Laskemoen Herdlevær

Assisterende prosjektleder
Telefon:
926 47 455
E-post:

Sunniva L. Seterås

Kommunikasjonsrådgivar
Telefon:
906 44 299
E-post:

Sist oppdatert: