Planprosjektet omfatter ny hovedveg for strekningen Arna-Vågbotn-Klauvaneset med tilhørende kryss/lokalvegkoblinger, gang- og sykkelløsninger og kollektivknutepunkt.

Vegprosjektet skal være et riksveganlegg som skal knytte Bergen og Nordhordland bedre sammen. Videre skal det være effektiv, trafikksikker og forutsigbar transportforbindelse i riksvegnettet i regionen, samtidig som det skal avlaste dagens vegsystem lokalt i Arna og Åsane bydel.

Prosjektert inngår som del av Ferjefri E39 Trondheim-Kristiansand. I tillegg skal parsellen Arna-Vågsbotn være en del av framtidig Ringveg øst som skal bidra til framtidig reduksjon i biltrafikk gjennom Bergen sentrum.

E16 Arna-Vågsbotn

Dagens E16 fra Arnanipatunnelen til Vågsbotn er en tofelts veg på rundt 10,5 kilometer. Årsdøgntrafikken (ÅDT) på strekningen er 15-17.000. Behovet for ny vegløsning gjelder å bedre dagens problemer med trafikksikkerhet, og tunnelsikkerhet. Samtidig utgjør prosjektet E16 Arna-Vågsbotn også nordre del av Ringveg øst, som er en del av langsiktig strategi for å redusere biltrafikken i sentrale deler av Bergen. I Arna har tiltaket grensesnitt med oppstartet statlig regulering for Vossebanen/E16 Arna-Stanghelle. Nytt hovedvegkryss i Arna vil ligge 1,8 kilometer lenger sør enn dagens rundkjøring ved Arnanipatunnelen.

E39 Vågsbotn-Klauvaneset

Strekningen E39 Vågsbotn-Klauvaneset (Nordhordlandsbrua) er i dag rundt 9 kilometer. Med unntak av den relativt nylig etablerte Eikåstunnelen er dette en tofelts veg. Trafikken er høy (ÅDT=20.000) og standarden lav. Tilbud for gående og syklende er mangelfullt og dagens veg påvirker nærmiljøet negativt. Randbebyggelse og mange avkjørsler bidrar til at dette i lang tid har vært en ulykkesutsatt strekning. I forslag til kommuneplanens arealdel, KPA, for Bergen kommune (2017) er det for Åsane nord stilt rekkefølgekrav om at området ikke kan bebygges før E39 nord for Eikåstunnelen er utbedret. Tidligere vedtatt kommunedelplan (2002) for ny veg, «Nyborgtunnelen», anses i dag som uaktuell.

Figuren viser dagens veg (gul farge) og planområdet for kommunedelplan med konsekvensutredning avgrenset med hvit stiplet strek. Foto: Illustrasjon: Statens vegvesen