Planleggingen av ny E16 på Jevnaker startet i siste del av 2000-tallet, mens planleggingen på strekningen Nymoen-Eggemoen startet i 2015.

2008

 • Planprogram for rv. 35 Jevnaker–Olimb ble lagt ut på høring fra juli til september.

2009

 • Kommunestyret i Jevnaker vedtok 14. mai 2009 forslag til planprogram for rv. 35 Jevnaker–Olimb.
 • Arbeidet med kommunedelplan og konsekvensutredning for strekningen Jevnaker–Olimb startet i andre halvår 2009.

2010

 • Forslag til kommunedelplan med konsekvensutredning for E16 Jevnaker–Olimb lagt ut på offentlig ettersyn i oktober.

2011

 • I mars vedtok kommunestyret i Jevnaker kommunedelplan for ny E16 Kleggerud–Olum.
 • Jevnaker kommune sluttet seg til forslaget om å utvide prosjektet til å omfatte strekningen Eggemoen–Kleggerud. 
 • I desember vedtok Jevnaker kommune planprogram for E16 Eggemoen–Kleggerud med adkomst til Jevnaker.

2012

 • Tidlig i 2012 vedtok Ringerike kommune planprogram for E16 Eggemoen–Kleggerud.
 • Forslag til kommunedelplan med konsekvensutredning for E16 Eggemoen–Kleggerud på høring i perioden september-oktober 2012.

2013

 • Kommunedelplanen for E16 Eggemoen-Kleggerud ble godkjent i kommunene Ringerike og Jevnaker.
 • I mai ble det varslet oppstart av arbeid med reguleringsplan for ny E16 Eggemoen-Olum med forbindelse til Jevnaker via fv. 241.
 • I juli ble det varslet oppstart av reguleringsplanarbeid for trafikksikkerhetstiltak langs eksisterende E16 mellom Prestmoen og Olum.  
 • Forslag til reguleringsplan for E16 Verkevika-Toso lå på offentlig høring fra 22. november 2013 til 3. februar 2014.

2014

 • Forslag til reguleringsplan for E16 Eggemoen-Olum ble lagt ut på offentlig ettersyn i april.

2015

 • I mars ble reguleringsplanen for E16 Eggemoen-Olum vedtatt av Ringerike og Jevnaker kommuner.
 • I mai vedtok kommunestyret i Jevnaker forslaget til reguleringsplan for E16 Verkevika-Toso.
 • Om høsten startet planarbeidet for ny E16 Nymoen-Eggemoen.

2016

 • Forslag planprogram for E16 Nymoen-Eggemoen lag ut på offentlig høring i mai. Det ble samtidig varslet oppstart arbeid med kommunedelplan med konsekvensutredning.
 • I september lyser vegvesenet ut konkurranse på omlegging av Kistefossvegen.
 • Planprogram Nymoen-Eggemoen fastsatt av Ringerike kommune 20. september.

2017

 • I februar inngikk vegvesenet kontrakt med Øynebråten anleggsteknikk om å bygge om Kistefossvegen mellom fv. 241 Hadelandsveien og Kistefoss. Ombyggingen ferdig i november 2017.
 • I 2017 startet omlegging av høyspent samt vann- og avløp langs ny E16 på strekningen Storetjern-Kanada. Jobben ble gjort som et forberedende arbeid for E16-utbyggingen med Jevnaker kommune som byggherre.
 • I 2017 ble det også gjort andre forberedende arbeider slik som grunnundersøkelser, avskoging av trase og arkeologiske undersøkelser.

2018

 • I mars varslet Statens vegvesen oppstart av arbeid med reguleringsplan for ulike trafikksikkerhetstiltak på fv. 241 Hadelandsvegen ved fylkesgrensen mellom Oppland og Buskerud.
 • I mai ble første store kontrakt for bygging av ny E16 Eggemoen–Olum lyst ut.
 • 29. mai vedtok Stortinget Prop. 72S (2017-2018) om utbygging og finansiering av E16 Eggemoen–Jevnaker-Olum.
 • I oktober vedtok Ringerike kommune kommunedelplanen for ny E16 Nymoen–Eggemoen. Kommunen vedtok alternativ C-redusert for ny E16.

2019

 • Den 15. februar undertegnet Statens vegvesen kontrakt med PNC om prosjektering og bygging av E16 Eggemoen-Åsbygda.
 • Statens vegvesen lyste ut konkurranse etter totalentreprenør som skal prosjektere og bygge ny E16 mellom Åsbygda og Olum.  

Bakgrunn