Målet med prosjektet er å betre trafikktryggleiken og framkoma på strekninga. Ein ynskjer å utvide eksisterande veg til 8,5 meter for å etablere forsterka vegoppmerking. Eksisterande vegbreidde varierer innanfor planområdet, og er om lag mellom 6,5–7,5 meter brei. Forsterka vegoppmerking har vist seg å vera eit effektivt og rimeleg tiltak mot møte- og utforkøyringsulykker.

Tiltaket medfører naudsynt langsgåande utviding på om lag 1–2 meter på sørsida av eksisterande E16 over om lag 1,4 km. Tiltaket vil også samordnast med andre tiltak ved at ein legg opp til utbetring av kollektivhaldeplassane på strekninga samt ei vurdering av sideterreng og avkøyrslene i området. Prosjektet vil også vurdere utbetring eller utskifting av eksisterande bru og kulvert på strekninga.

Det er vurdert til at reguleringsplanarbeidet ikkje utløyser krav om konsekvensutgreiing i høve «Forskrift om konsekvensutredninger».

Veg:
E16
Fase:
Planfase
Kommunar:
Voss
Fylke:
Vestland
Lengde:
1400 meter
Finansiering:
Stat
Oppstart:
2024

E16 Slæn–Haugsvik © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontaktar

Runa Aaland Eggum

Planleggingsleiar
Telefon:
95 75 61 06
E-post:

Sist oppdatert: