Anleggsarbeidet starta september 2023.

Prosjektet samordnar fleire trafikksikringstiltak på strekningen slik som forsterka vegoppmerking, sideterrengtiltak, breiddeutviding og tilrettelegging for veglys for å redusere møte- og utforkøyringsulykker. Busshaldeplassar som arbeida har følgjer for, skal oppgraderast. Samtidig skal det sjåast på løysing for framtidig gang- og sykkelveg.

Veg:
E39
Fase:
Byggefase
Kommunar:
Sveio
Fylke:
Vestland
Lengde:
1800 meter
Finansiering:
Stat
Nasjonal transportplan:
Omtalt i NTP 2018-2029
Totalkostnad:
I handlingsprogrammet er det sett av midlar blant anna til utbetring for forsterka vegoppmerking og utforkøyringstiltak på rute 4a E39. Antatt kostnad på delstrekning 45 mill. kr inkluderer gang-/sykkelveg.
Oppstart:
September 2023
Antatt opna:
Våren 2025

E39 Drange–Hanaleite. © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontaktar

Steffi Bartel

Prosjektleiar
Telefon:
45 97 33 28
E-post:

Knut Stian Rimmereid

Byggeleiar
Telefon:
95 96 87 63
E-post:
Sist oppdatert: