Vi reknar med å starte opp med anleggsarbeidet sommaren 2022.

Prosjektet samordnar fleire trafikksikringstiltak på strekningen slik som forsterka vegoppmerking, sideterrengtiltak, breiddeutviding og tilrettelegging for veglys for å redusere møte- og utforkøyringsulykker. Busshaldeplassar som arbeida har følgjer for, skal oppgraderast. Samtidig skal det sjåast på løysing for framtidig gang- og sykkelveg.

Veg:
E39
Fase:
Prosjekteringsfase
Kommunar:
Sveio
Fylke:
Vestland
Lengde:
1800 meter
Finansiering:
Stat
Nasjonal transportplan:
Omtalt i NTP 2018-2029
Totalkostnad:
I handlingsprogrammet er det sett av midlar blant anna til utbetring for forsterka vegoppmerking og utforkøyringstiltak på rute 4a E39. Antatt kostnad på delstrekning 45 mill. kr inkluderer gang-/sykkelveg.
Oppstart:
Sommaren 2022
Antatt opna:
Hausten 2023

E39 Drange–Hanaleite. © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakt Statens vegvesen

Kontaktar

Steffi Bartel

Prosjektleiar
Telefon:
45 97 33 28
E-post:

Knut Stian Rimmereid

Byggeleiar
Telefon:
95 96 87 63
E-post:
Sist oppdatert: