Prosjektet er vedtatt september 2017. Det vert no bygd delar av reguleringsplanen 201407, etter avtale med vedtaksmynde Stord kommune.

E39 mellom Heiane og Vabakkjen på Stord er ei strekning med mykje gjennomgangstrafikk, og med manglande tilbod for gåande og syklande på delar av strekninga. Det overordna målet med prosjektet er å leggja til rette for at syklistar og gåade kan ferdast trygt og effektivt til arbeid, skule, service- og fritidstilbod. Det skal byggjast ein samanhengande gang- og sykkelveg mellom Heiane og Vabakkjen langs E39.

Illustrasjon som viser eit sykkelfelt i kvar retning og eit felt for gåande langs E39 på strekninga Heiane–Vabakkjen.
Illustrasjonen viser ny gang- og sykkelveg frå bussholdeplassen mot Skjepåsen. Illustrasjon: Vidar Jacobsen

Veg:
E39
Fase:
Tilbodsfase
Kommunar:
Stord
Fylke:
Vestland
Finansiering:
Stat
Oppstart:
Våren 2024
Antatt opna:
2025

Strekninga Heiane–Vabakkjen. © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Prosjektkontor

Besøksadresse:

Stord trafikkstasjon

Kontaktar

Arild Kalleland Vallestad

Prosjektleiar
E-post:

Roberto Balzer

Byggeleiar
E-post:

Sist oppdatert: