For å oppnå tilfredsstillende standard over lengre strekninger blir en del av midlene i Nasjonal transportplan (NTP) satt av til utbedringsstrekninger.

I NTP 2022–2033 er E6 Grong–Nordland grense med sine 94 kilometer prioritert som et langt utbedringsprosjekt. I dag er denne delen av E6 tidvis smal og svingete med dårlig bæreevne. Ved hendelser som sperrer veien er det svært lang omkjøringsveg.

Totalt er det i NTP 2022–2033 foreslått å bruke 2917 millioner (2021-kr) til større utbedringer på denne strekningen. Det legges opp til å bruke 959 millioner kroner i planens første seks års periode 2022–2027 og 1958 millioner kroner fra 2028–2033.

Delprosjektet E6 Fjerdingen-Grøndalselv er under bygging.

Delkontrakt (K3) E6 Grøndalselv bru med tilstøtende veg er utlyst på Doffin 9. mars  2022.

Varsel om oppstart av planarbeid for Tromselvbrua med frist for innspel og merknader 8. juli 2022.

Prosjektets hovedmål er å

  • gi mesteparten av strekningen 9 meters vegbredde
  • legge til rette for mest mulig 90 sone, blant annet ved å redusere antallet avkjøringer og kryss
  • gi økt trafikksikkerhet
  • sikre raskere og mer forutsigbar fremkommelighet
  • ivareta lokalbefolkningens transportbehov
Kart som viser utbedringsprosjektet E6 Grong-Nordland grense med delstrekninger.
Kart som viser utbedringsprosjektet E6 Grong-Nordland grense med delstrekninger.

E6 Fjerdingen-Grøndalselv

E6 Fjerdingen-Grøndalselv er et delprosjekt langs utbedringstrekningen E6 Grong-Nordland grense.

rtet viser strekningen som skal bygges ut, fra Fjerdingen til Grøndalselv. Fjerdingselvbrua med tilstøtende veg, markert med blå ring i nedre halvdel av kartet, ble åpnet i oktober 2021.
Kartet viser strekningen som skal bygges ut, fra Fjerdingen til Grøndalselv. Fjerdingselvbrua med tilstøtende veg, markert med blå ring i nedre halvdel av kartet, ble åpnet i oktober 2021.

Den nye vegen mellom Fjerdingen og Grøndalselv får slakere svinger, mindre stigninger og en gjennomgående bredde på ni meter. Den 12 kilometer lange parsellen antas å stå ferdig våren 2024. Det legges opp til en standard for skilting 90 km/t.

Delprosjektet er i byggefase der Fjerdingelvbrua med tilstøtende veg ble åpnet i oktober 2021. Reguleringsplanen for strekningene sør- og nord for Fjerdingelv bru, hadde høringsfrist 10. januar 2022. Planen forventes politisk behandlet i kommunene Grong og Namsskogan i løpet av våren. Det er planlagt byggestart så snart reguleringsplanen er vedtatt.

Veg:
E6
Fase:
Planfase
Kommunar:
Grong, Namsskogan
Fylke:
Trøndelag
Lengde:
94000 meter
Finansiering:
Stat
Nasjonal transportplan:
Omtalt i NTP 2022–2033
Totalkostnad:
Beløp i NTP 2022-2033: 2917 mill. 2021-kr.
Oppstart:
Våren 2024
Antatt opna:
Hausten 2033

E6 Grong–Nordland grense © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakt Statens vegvesen

Prosjektkontor

Besøksadresse:

Strandvegen 40 7042 Trondheim. "Fremskutt" kontor vil senere bli etablert i Harran sentrum.

Kontaktar

Harald Inge Johnsen

Prosjektleder
Telefon:
915 12 885
E-post:

Drøfn Helgadottir

Planleggingsleder E6 Grong-Nordland grense
Telefon:
94792252
E-post:

Knut Haarvik

Kommunikasjonsrådgiver
Telefon:
91 36 30 44
E-post:

Sist oppdatert:

Gå vidare