Artikkelen er over eitt år gammal, og innhaldet kan vere utdatert.

Forlag til detaljreguleringsplanen for E134 i Tokke kommune vil vera ute til høyring fram til 3. mai.

I samsvar med plan- og bygningslova § 3-7 og § 12-10 blir detaljregulering for E134 Høydalsmo, Ofte bru og kryss i Tokke kommune lagd ut til høyring og offentleg ettersyn.

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for ny bru over Ofteelvi, nye kryss, opprusting av vegen gjennom sentrum og omlegging av veg mellom sentrum og servicestasjonen i øst.

Reguleringsplanen blir handsama etter § 3-7 i Plan- og bygningslova. Det betyr at Statens vegvesen utarbeider og legg reguleringsplan ut til offentleg ettersyn, medan Tokke kommune slutthandsamar og vedtek planen.

Planforslag

Reguleringsplanen ligg ute til offentleg ettersyn i perioden 13. mars–3. mai 2023.

Plandokumentane finner du på siden Plandokument her på vegvesen.no og på nettsiden til Tokke kommune

Merknad og frist

Eventuelle merknader til planforslaget må sendast skriftleg innan 3. mai 2023 til:

  • Statens vegvesen, Postboks 1010 Nordre Ål, 2605 Lillehammer,
  • eller til

Merk innspelet med sak: E134 Høydalsmo, Ofte bru og kryss 22/18535.

Når fristen for merknader er ute vil Statens vegvesen lage ei oppsummering av innkomne merknader og eventuelt justere planforslaget før det vert sendt vidare til kommunen for politisk handsaming.

Spørsmål?

Dersom det er spørsmål om planforslaget, kontakt planleggingsleiar Torbjørn Holte, mobil 95219623 eller

Aktuelt for fylke: Vestfold og Telemark