Utvidelse av planområde

— Detaljregulering av gang- og sykkelveg fra Nygårdshaugen til Holmegil i Sarpsborg kommune.

Oppstart av reguleringsplanarbeid

— I henhold til plan- og bygningsloven §§ 3-7 og 12-8 varsles det at Statens vegvesen igangsetter arbeid med detaljreguleringsplan for etablering av gang- og sykkelveg langs rv. 111 (Iseveien) fra Nygårdshaugen til Holmegil i Sarpsborg kommune.