Oppstart av planprosess sommar 2024.

Prosjektet sitt hovudmål er å betre trafikktryggleiken og framkoma på strekninga. Det skal planleggast for venstresvingefelt i avkøyringa til Sjukehusvegen og vegen vidare austover mot nedre Eri skal utvidast i breidda, slik at det kan etablerast forstreka midtoppmerking. Forsterka midtoppmerking har vist seg å vera eit effektivt og rimeleg tiltak mot møteulykker. Prosjektet vil også planlegge for utbetring av sideareal, kollektivpunkta og avkøyringstilhøve.

Det er vurdert til at reguleringsplanarbeidet ikkje utløyser krav om konsekvensutgreiing i høve Forskrift om konsekvensutredninger (Lovdata).

Veg:
Rv. 5
Fase:
Planfase
Kommunar:
Lærdal
Fylke:
Vestland
Lengde:
2000 meter
Finansiering:
Stat
Nasjonal transportplan:
Ikkje omtalt
Oppstart:
Hausten 2026
Antatt opna:
Hausten 2028

Riksveg 5 kryss Sjukehusvegen–nedre Eri. © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontaktar

Oddvin Hov

Prosjektleiar
Telefon:
95 25 31 41
E-post:

Runa Aaland Eggum

Planleggingsleiar
Telefon:
95 75 61 06
E-post:

Sist oppdatert: