Varsel om planoppstart rv. 70 Romfo bru

— Statens vegvesen skal i samarbeid med Sunndal kommune iverksette arbeid med å utarbeide en detaljreguleringsplan for å etablere ny bru ved Romfo.