Prosjektet er i planfase, det skal utarbeidast detaljreguleringsplan.

Riksveg 7 over Hardangervidda har stort sett ein standard med bredde på køyrebanen som tillèt køyring i to felt med gul midtstripe. Prosjektområdet omfattar ei strekning på 2,3 km i Måbødalen med smal veg, krappe kurver og til dels dårleg sikt. På om lag 1,3 km av strekninga er det ikkje god nok bredde til gul midtstripe.

Den utbetra vegen vil stort sett følgje dagens trasé og utvidinga vil truleg skje både på oppsida og nedsida av vegen. Terrenget vil få endringar med skråningsutslag og støttemurar. Viktige tema i planarbeidet vil vere omsyn til vassdrag, kulturminne og landskap, skredfare og geotekniske utfordringar i bratt terreng. Vegstrekninga er ein del av nasjonal turistveg Hardangervidda.

Smal svingete veg med bratt sideterreng.
Vegen manglar gul midtstripe. Foto: Annbjørg Svendal, Statens vegvesen

Veg:
Rv. 7
Fase:
Planfase
Kommunar:
Eidfjord
Fylke:
Vestland
Lengde:
1300 meter
Finansiering:
Stat
Nasjonal transportplan:
Omtalt i NTP 2022–2033
Oppstart:
Sommaren 2026
Antatt opna:
Sommaren 2028

Prosjektområdet i Måbødalen. © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontaktar

Annbjørg Svendal

Planleggingsleder
Telefon:
41 26 49 93
E-post:

Gunn Cecilie Omre

Prosjektleder
E-post:

Sist oppdatert: