Det skal utarbeidast reguleringsplan for utbetring av riksveg 9 frå Byklestøylane til Hartevatn i Bykle kommune, ei strekning på om lag 16,4 km.

Aktuelt:

Det skal utarbeidast reguleringsplan for utbetring av rv. 9 på strekninga Byklestøylane -Hartevatn i Bykle kommune. Strekninga utgjer om lag 16,4 km og omfattar i hovudsak utbetring av eksisterande veg. Nokre stadar vil vegen bli foreslått i ny trasé for å kome i møte geometriske krav til denne typen anlegg. Formålet med planarbeidet er primært å laga ein plan som gir betra trafikkavvikling, auka tryggleik og færre ulykker.

Det er eit mål at planen blir vedteken i løpet av vårparten 2022. Bygging vil skje etappevis på utvalde strekningar med mål om oppstart hausta 2022.

Veg:
Rv. 9
Fase:
Planfase
Kommunar:
Bykle
Fylke:
Agder
Lengde:
16400 meter
Finansiering:
Stat
Nasjonal transportplan:
Omtalt i NTP 2022–2033
Oppstart:
Hausten 2022

Rv. 9 Byklestøylane–Hartevatn © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakt Statens vegvesen

Kontaktar

Sigurd Wiberg

Prosjektleiar
Telefon:
95 24 29 30
E-post:

Pål Helge Paulsen

Planleggingsleiar
Telefon:
90 22 70 38
E-post:
Sist oppdatert: