Reguleringsplan for rv. 9 Byklestøylane - Hartevatn blei vedtatt i Bykle kommunestyre 23.06.2022 og omfatter 16 km ny riksveg.

Reguleringsplanen blir delt i tre byggeprosjekt:

  • Byklestøylane – Hoslemo, 5,9 km
  • Hoslemo - Geiskeli, 6 km
  • Geiskelig - Hartevatn, 7 km

Parsell Badstogdalen–Hartevatn som er nordre del av parsellen Geiskeli–Hartevatn, vart opna hausten 2022.

Rv. 9 Byklestøylane - Hoslemo er søndre byggeparsell av denne reguleringsplanen og omfatter 5,9 km ny riksveg. Prosjekteringsarbeid for denne strekninga pågår og er planlagt ferdig vinteren 2023. Med etterhald om løyvingar er byggestart planlagt sommaren/hausten 2023 med åpning i 2024.

Strekninga utgjer om lag 16,4 km og omfattar i hovudsak utbetring av eksisterande veg. Nokre stadar vil vegen bli foreslått i ny trasé for å kome i møte geometriske krav til denne typen anlegg. Formålet er å betra trafikkavvikling, auka tryggleik og færre ulykker.

Veg:
Rv. 9
Fase:
Planfase
Kommunar:
Bykle
Fylke:
Agder
Lengde:
16400 meter
Finansiering:
Stat
Nasjonal transportplan:
Omtalt i NTP 2022–2033
Oppstart:
Hausten 2022

Rv. 9 Byklestøylane–Hartevatn © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontaktar

Sigurd Wiberg

Prosjektleiar
Telefon:
95 24 29 30
E-post:

Pål Helge Paulsen

Planleggingsleiar
Telefon:
90 22 70 38
E-post:

Håvard Sandkjær Fjærbu

Byggeleiar for parsell Byklestøylane - Hoslemo
Telefon:
90749471
E-post:
Sist oppdatert: