NVDB REST-API VERSJON 1 UTGÅTT

Vegreferanse-søk

REST-APIets grensesnitt for vegreferanse-søk gjør det mulig å søke etter nærmeste veg med tilhørende vegreferanse og meterverdi til et punkt. For å kunne gjøre et søk sendes x- og y-koordinatet til punktet man ønsker å finne nærmeste vegreferanse til inn til REST-APIet.

Det er også mulig å angi en veglenke med id og veglenkepunkt for å finne tilsvarende vegreferanse. For å gjøre dette søkes sendes veglenkeid og veglenkeposisjon (mellom 0.0 og 1.0) til veglenken man ønsker å finne vegreferansen til.

Tilgjengelige ressurser

Alle ressursene er relative til /vegreferanse.

VERB URI Beskrivelse
GET / Gir en oversikt over tilgjengelige ressurser under /vegreferanse , med tilhørende URI.
GET /koordinat?ost={østlig-koordinat}&nord={nordlig-koordinat}

Søk etter nærmeste vegreferanse-objekt i NVDB.

ost: verdi på østlig koordinat i UTM33-koordinatsystem

nord: verdi på nordlig koordinat i UTM33-koordinatsystem

GET /koordinat?lon={longitude}&lat={latitude}

Søk etter nærmeste vegreferanse-objekt i NVDB.

lon: verdi på longitude (lengdegrad) i WGS84-koordinatsystem

lat: verdi på latitude (breddegrad) i WGS84-koordinatsystem

GET /lenke?id={veglenke-id}&posisjon={veglenke-posisjon}

Søk etter nærmeste vegreferanse-objekt gitt veglenke-id og -posisjon.

id: ID til veglenken det skal søkes på

posisjon: Posisjon på veglenken. Er en verdi fra og med 0.0 til og med 1.0.

GET /veg?referanse={<fylke><kommune><kategori><status><vegnummer>HP<hovedparsellnummer>m<meterverdi>}

Søk etter nærmeste vegreferanse-objekt gitt vegreferanse. Eksempel "1601KV4695HP1m178".

fylke: to-sifret fylkesnummer

kommune: to-sifret kommunenummer. For kategoriene E, R og F, vil kommunenumret være 00.

kategori: E, R, F, K, P, S

status: V (eksisterende veg) og G (gang-/sykkelveg) er de mest brukte.

vegnummer: positivt heltall, vegnummeret

HP: ikkenegativt heltall, hovedparsellnummeret

m: ikkenegativt heltall, meterverdien

UTGÅTTE FUNKSJONER
Disse funksjonene vil bli fjernet i fremtidige versjoner av REST-APIet. Vi anbefaler å bruke funksjonene dokumentert over.
GET ?x={x-koordinat}&y={y-koordinat}

Søk etter nærmeste vegreferanse-objekt i NVDB.

x: verdi på x-koordinat i UTM33-koordinatsystem

y: verdi på y-koordinat i UTM33-koordinatsystem

GET ?lon={longitude}&lat={latitude}

Søk etter nærmeste vegreferanse-objekt i NVDB.

lon: verdi på longitude (lengdegrad) i WGS84-koordinatsystem

lat: verdi på latitude (breddegrad) i WGS84-koordinatsystem

GET ?veglenkeid={veglenke-id}&veglenkeposisjon={veglenke-posisjon}

Søk etter nærmeste vegreferanse-objekt gitt veglenke-id og -posisjon.

veglenkeid: ID til veglenken det skal søkes på

veglenkeposisjon: Posisjon på veglenken. Er en verdi fra og med 0.0 til og med 1.0.

GET ?vegreferanse={<fylke><kommune><kategori><status><vegnummer>HP<hovedparsellnummer>m<meterverdi>}

Søk etter nærmeste vegreferanse-objekt gitt vegreferanse. Eksempel "1601KV4695HP1m178".

fylke: to-sifret fylkesnummer

kommune: to-sifret kommunenummer. For kategoriene E, R og F, vil kommunenumret være 00.

kategori: E, R, F, K, P, S

status: V (eksisterende veg) og G (gang-/sykkelveg) er de mest brukte.

vegnummer: positivt heltall, vegnummeret

HP: ikkenegativt heltall, hovedparsellnummeret

m: ikkenegativt heltall, meterverdien

Programmatisk ressurs-utledning

API-klienter skal programmeres til å automatisk utlede de eksponerte ressursenes adresser.

Oversikt over eksponerte søke-ressurser fås ved å gjøre en GET request til APIets søke-ressurs.

Initielt kall fra klient:

GET /vegreferanse HTTP/1.1
Accept: application/vnd.vegvesen.nvdb-v1+xml
      

Svar fra serveren:

Søkeeksempel

Søk sendt fra klienten:

GET /vegreferanse/koordinat?ost=277254&nord=7039578 HTTP/1.1
Accept: application/vnd.vegvesen.nvdb-v1+xml
      

Svar fra serveren:

Søkeeksempel

Søk sendt fra klienten:

GET /vegreferanse/koordinat?lon=10.37231&lat=63.36519 HTTP/1.1
Accept: application/xml
      

Svar fra serveren:

Søkeeksempel på veglenker

Søk sendt fra klienten:

GET /vegreferanse/lenke?id=22147&posisjon=0.23 HTTP/1.1
Accept: application/vnd.vegvesen.nvdb-v1+xml
      

Svar fra serveren:

Søkeeksempel på vegreferanse

Søk sendt fra klienten:

GET /vegreferanse/veg?referanse=0900EV18HP1m2024 HTTP/1.1
Accept: application/vnd.vegvesen.nvdb-v1+xml
      

Svar fra serveren: