Nedenfor er en oversikt over de data vi tilbyr. Oversikten er kategorisert etter områdene trafikk, kjøretøy, veg, trafikant og miljø, samt en samlekategori for andre data.

Denne informasjonen er nå tilgjengelig i en søkbar dataportal. Besøk dataportalen HER!

Statens vegvesen deler også åpne datasett (data i maskinlesbare format) på Direktoratet for forvaltning og IKTs nettsted data.norge.no. Kartdata deles også via geonorge.no.

Trafikkdata

Datasett

Beskrivelse

Ressurser

Trafikkinformasjon (i DATEX-format)

Sanntids værdata, reisetider, kamerabilder samt vegmeldinger som inneholder informasjon om hendelser, vegarbeid og kjøreforhold.

Åpne data på vegvesen.no

Reisetider på vegvesen.no

Oversikt på kart

Webkamera fra veger på vegvesen.no

Fotoboks

Automatisk trafikkontroll-systemer per region. Strekning og antall for punktmålinger. Fartsgrense og lengde på strekningen for strekningsmålinger.

Samleside i html på vegvesen.no

 Parkeringsregisteret

Parkeringsområder og de som tilbyr parkering i hele landet.

 Visning i kart

Parkeringsregisteret API

Trafikkulykker

Data på ulykkesnivå, enhetsnivå (kjøretøy) og trafikantnivå. Ulykkestype, vær, føre, ulykkessted, område, kjønn, alder, type kjøretøy med mer.

Ulykkesstatistikk på vegvesen.no

Åpne data via NVDB api

NVDB Datakatalog

Trafikkdata - statistikk

Nøkkeltall for transport av personer og gods, og om trafikk. Registreringer av enkeltkjøretøy i 10 000 ulike punkter for trafikktelling. Data om tidspunkt, kjøretøyets lengde og hastighet, årsdøgntrafikk (ÅDT).

Samleside for statistikk på vegvesen.no, både i PDF-, XLS- og ODS-format.

Trafikkmålinger - eksempeldata

Alle passeringer fra to utvalgte målestasjoner (motorveg og gang/sykkelveg) i løpet av en måned.

Åpne data

Trafikkskilt

Oversikt over offentlige trafikkskilt sammen med bestemmelser for hvert enkelt skilt.

Trafikkskilt i eps- og jpgfiler på vegvesen.no

Åpne data via NVDB api

NVDB Datakatalog

Vegmeldinger

Informasjon om kjøreforhold, trafikkflyt, trafikkuhell, vegarbeider, aktiviteter, tekniske feil, andre hindringer, restriksjoner mm som innebærer konsekvenser for trafikantenes framkommelighet og/eller trafikksikkerhet. Oppdateres manuelt.

 

Trafikkmeldinger på vegvesen.no

Oversikt på kart

Åpne data fra Difis datahotell (skal utfases, bruk DATEX-tjenesten i stedet)

Værdata

Data fra værstasjoner om vind, temperatur i luft og vegbane, nedbør og luftfuktighet. Oppdateres hver time.

Sanntidsdata tilgjengelig via DATEX-tjenesten

 

Kjøretøydata

Datasett

Beskrivelse

Ressurser

Kjøretøyopplysninger

Alle registreringspliktige kjøretøy i Norge og dets eiere. Tekniske opplysninger og datoer for registrering og EU-kontroll for kjøretøy registrert i Norge.

I tillegg gis enkeltoppslag på kjøretøy og eier gjennom mobilapp og SMS-tjeneste.

Understellsregisteret inneholder opplysninger om historiske kjøretøy, og kjøretøystatistikk gir opplysninger om kjøretøybestanden i Norge.

Enkeltoppslag - Kjøretøyopplysninger

Enkeltoppslag - Tilhengerkalkulator

Informasjon om mobilapp

Informasjon om SMS-tjeneste

Bestilling av kjøretøyopplysninger via vegvesen.no

Tjeneste for understellsregisteret via vegvesen.no

Kjøretøystatistikk på vegvesen.no

Nybilvelger

Nybilvelgeren er skapt for å gi publikum overblikk over kjøretøys tekniske egenskaper. Hovedformålet er å vise miljøegenskaper (CO2, NOx), men også sikkerhetsegenskaper og generelle tekniske egenskaper.

Tjeneste for søk på vegvesen.no

 Godkjente verksteder

 Tjenesten «Finn godkjent verksted» kan brukes for å finne et godkjent bilverksted og/eller et godkjent kontrollorgan som utfører EU-kontroll. Reparasjoner på kjøretøy og EU-kontroll kan som hovedregel bare utføres av godkjente verksteder og kontrollorgan.

Tjenesten "Finn godkjent verksted" på vegvesen.no

 Oppslag i transportørregister

 Oppslagstjeneste med mulighet for søk på navn, tillatelsesnummer eller organisasjonsnummer.

 Tjenesten "Oppslag i transportørregister" på vegvesen.no

Utslippsberegner for kjøretøy

Kode og data for å beregne utslipp for valgte strekninger og kjøretøystyper

Åpen kode og åpne data

 

Vegdata

Datasett

Beskrivelse

Ressurser

Nasjonal vegdatabank

Informasjon om riks- og fylkesveger, kommunale veger, private veger og skogsbilveger.  Det over 250 fagdatatyper knyttet til vegen, som for eksempel ulykker, trafikkmengde, skilt, belysningspunkt, rasteplasser og skred.

Åpne data via NVDB api

NVDB api for komplekse spørringer

NVDB Datakatalog

Oppslag i vegkart på vegvesen.no

Bomstasjoner

Navn, posisjon (lengde- og breddegrad), takst liten og stor bil, vegnummer, autopass og/eller andre betalingsløsninger på bomstasjoner og kommunenummer på bomstasjoner.

Åpne data via NVDB api

NVDB Datakatalog

Oppslag i vegkart på vegvesen.no

Bomstasjoner på Difis datahotell

Bruer

Data om alle registrerte bruer i vegsystemet.

Åpne data via NVDB api

NVDB Datakatalog

Oppslag i vegkart på vegvesen.no

Bruksklasser

Dataene om bruksklasse, vekt- og lengde-begrensninger for ulike typer kjøretøy på for en strekning angitt ved vegrefereranse, vegnummer og strekningsbeskrivelse.

Åpne data via NVDB api

NVDB Datakatalog

Oppslag i vegkart på vegvesen.no

Driftskontrakter

Innkomne tilbud med totalpriser for kontraktsområder for drift av veg for en gitt periode, samt tildeling av oppdrag.

Samleside for statistikk i PDF på vegvesen.no

Kart over vegnett – Elveg og Vbase

Representasjon av alle europaveger, riksveger, fylkesveger, kommunale veger, private veger og skogsbilveger i Norge over 50 meter. Tilhørende gang- og sykkelveger. Fartsgrense, høydebegrensninger, innkjøring forbudt, svingerestriksjoner og fysiske sperringer. Kommunevise filer i SOSI-format.

Åpne data hos Kartverket (Vbase)

Åpne data hos kartverket (Elveg)

Rasteplasser

Rasteplasser, og døgnhvileplasser for vogntog i langtransport. Tilgjengelige fasiliteter.

Åpne data via NVDB api

NVDB Datakatalog

Ruteplandata for bil

Gir reiserute mellom to punkt, med omkjøringspunkter.

Åpne data

Ruteplandata for gang og sykkel

Gir reiserute mellom to punkt, med omkjøringspunkter.

Åpne data

Skredhendelser

Skredhendelser og stengninger på grunn av skred eller skredfare. Sted, type skred, størrelse, stengning, vær, skader.

Åpne data via NVDB api

NVDB Datakatalog

Tunneler

Teknisk informasjon om tunneler.

Åpne data via NVDB api

NVDB Datakatalog

 Turistveger

Stedfestede tekster og bilder om de nasjonale turistvegene

Nettsted

Bildebank

Åpne data

Gravemeldinger for Sør-Trøndelag fylke

Søknader om og pågående gravearbeider på riks- og fylkesveger i Sør-Trøndelag. Dataene inneholder sted, beskrivelse av arbeid, entreprenør og periode.

Oversikt – gravesøknader og planer

 

Trafikantdata

Datasett

Beskrivelse

Ressurser

Transportløyver

 

Alle norske transportører som har løyver for både nasjonal og internasjonal transport av gods og/eller personer.

 

Oppslag i transportørregisteret på vegvesen.no

Trafikkskoler

Oversikt over trafikkskoler med godkjenning for ulike førerkortklasser og undervisningsopplegg.Tjeneste for søk på vegvesen.no

Trafikkstasjoner

Trafikkstasjoner med plassering, åpningstider, kontaktinformasjon.

Tjeneste for søk på vegvesen.no

Åpne data via NVDB api

NVDB Datakatalog

 

Miljødata

Datasett

Beskrivelse

Ressurser

Artsmangfold

Truede arter, fremmede arter, artsrike vegkanter.

 

Åpne data via NVDB api

NVDB Datakatalog

Se også: artsdatabanken.no

 

Luftkvalitet

Målinger av NOx og svevestøv fra 20 målestasjoner langs veg. Oppdateres hver time.

Database over måledata via luftkvalitet.info

Strategiske støykart og støyvarselkart

Statens vegvesen har beregninger av støy for områder og boliger, blant annet basert på trafikkmengde.

Innsyn i strategiske støykart og støyvarselkart

Datasett

WMS

VilttiltakTiltak for å redusere antall dyrepåkjørsler og redusere barriereeffekten vegen har for dyr. Faunapassasjer, viltgjerder, viltskremmere, siktrydding, fareskilt osv

Åpne data via NVDB api

NVDB Datakatalog

Utslippsberegner for kjøretøy

Kode og data for å beregne utslipp for valgte strekninger og kjøretøystyper

Åpen kode og åpne data

 

 

Statistikk og annen informasjon

Datasett

Beskrivelse

Ressurser

Nasjonal verneplan

Statens vegvesens nasjonale verneplan for veger, bruer og vegrelaterte kulturminner. 270 objekter over hele landet.

Samleside for nasjonal verneplan i PDF på vegvesen.no

Norsk vegmuseum

Gjenstander og bilder fra samlingene til museet.

Samleside på Digitalt museum

Åpne data via Norvegiana API

Statistikk fra Statistisk sentralbyrå

Et bredt utvalg statistikk fra både Statens vegvesen og andre kilder. 

SSB samleside om transport og reiseliv

Åpne data via SSB sitt API