Statens vegvesen består av Vegdirektoratet og fem regioner. Etaten ledes av en vegdirektør, mens hver region ledes av regionvegsjefer. Vegdirektoratet er det øverste forvaltningsnivået og ligger i Oslo. Direktoratet har også enheter i Lillehammer, Steinkjer, Trondheim, Tromsø og Vadsø bl.a.

Regionvegkontorene ligger på Lillehammer (Region øst), i Arendal (Region sør), i Leikanger (Region vest), i Molde (Region midt) og i Bodø (Region nord). Regionene har vegavdelinger i alle fylker. Statens vegvesen har 72 trafikkstasjoner og fem vegtrafikksentraler (VTS) fordelt over landet.

Politikerne styrer – Vegvesenet gir råd og gjennomfører

Statens vegvesen gir faglige råd og utarbeider beslutningsgrunnlag på oppdrag fra politikerne. Når de politiske beslutningene er tatt om hva som skal bygges og hvor, kan Statens vegvesen gjennomføre prosjektene på vegne av staten (europaveg og riksveg) eller fylkeskommunene (fylkesveg).

I saker som gjelder europa- og riksveg går styringslinjen fra Samferdselsdepartementet gjennom vegdirektøren til regionvegsjefene. I saker som gjelder fylkesveg går styringslinjen fra fylkeskommunene til regionvegsjefene.  

Rammene for våre oppdrag er gitt gjennom blant annet vegloven, vegtrafikkloven og instruks fra Samferdselsdepartementet i tillegg til de årlige budsjettene.

Trygt fram sammen

Statens vegvesenet har over 150 års historie som vegetat. Vår visjon «På veg for et bedre samfunn» forteller om rollen vår som samfunnsbygger. Vi skal utvikle gode og framtidsrettede vegsystemer som ikke fører til alvorlig skade på mennesker eller miljø.

Vårt hovedbudskap Trygt Fram Sammen baserer seg på visjonen og uttrykker vårt løfte til trafikantene: Vi ønsker å være en kompetanseetat som trafikanter og brukere oppfatter som åpen og brukerorientert – en etat som med omtanke for mennesker og miljø, arbeider for at trafikanter skal komme trygt og effektivt fram.

Verdier: profesjonell – framtidsrettet – inkluderende

Statens vegvesen har valgt tre kjerneverdier som forteller hvordan vi vil være og hva vi ønsker skal prege arbeidet vårt.

  • Profesjonell: Vi vil bruke vår faglige styrke og opptre med kvalitet og med handlekraft. At vi er profesjonelle innebærer også at løsningsorientering skal prege måten vi løser våre forvaltings- og utviklingsoppgaver.
  • Framtidsrettet: Valgene og de strategiske grepene vi gjør i dag skaper grunnlaget for å møte utfordringer i framtiden. I arbeidet med å utvikle nye løsninger for transporten eller tjenester for våre brukere legger vi vekt på å være nyskapende samtidig som vi sørge for at det vi gjør er bærekraftig og helhetlig.
  • Inkluderende: Vår atferd skal være imøtekommende, vi skal være tilgjengelige og vi skal ha omtanke for våre omgivelser. Inkluderende betyr også at vi kommuniserer klart og tydelig og at vi utformer det fysiske miljøet slik at det blir tilgjengelig for alle.