Svinesundsforbindelsen AS avholdt torsdag generalforsamling i selskapet. Forventet nedbetaling av selskapets gjeld er i 2021 gitt at dagens trafikk og finansvilkår er det samme.

Flere biler

Det er registrert i overkant av åtte millioner passeringer i 2016, fordelt på 90,6 prosent lette og 9,4 prosent tunge kjøretøy.

Trafikkveksten er på 4,27 prosent i 2016 fra året før.

Den såkalte årsdøgnstrafikken – som er antall biler i gjennomsnitt i løpet av et døgn - for 2016 er 21.928 kjøretøy

Selskapet har hatt tilfredsstillende drift i 2016. Etter overgang til automatisk bompengeinnkreving og inngåelse av flere nye avtaler for driftsoppgaver, har 2016 vært et driftsår med lavere driftskostnader og høyere driftsresultat enn i 2015.

Økt resultat

De samlede bruttoinntekter i 2016 ble 188 millioner kroner, mens driftskostnadene var på 35 millioner.

Driftsresultat før disposisjoner og renter ble 153 millioner kroner, som er en forbedring på 23 millioner fra 2015.

Selskapet har en total lånegjeld på 534 millioner kroner ved årsskiftet 2015-16.

 


Om Svinesundsforbindelsen AS

Svinesundsforbindelsen AS har som formål å fullfinansiere Norges andel av Svinesundsforbindelsen mellom Norge og Sverige. Vegprosjektet strekker seg fra Nordby i Sverige til Svingenskogen i Norge – og omfatter to kilometer motorveg på svensk side, drøye fire kilometer motorveg på norsk side og en 700 meter lang bru mellom disse.

Innkrevingen av bompenger skjer både på ny og gammel Svinesundbru. 
Innkrevingen startet 1. juli 2005 og vil opphøre når lånegjelden i begge land er nedbetalt.

 

***

 

Kontaktpersoner:

Styreleder Arne Øren, telefon 908 24 602

Daglig leder Thorleif Haug, telefon 952 47 712

Selskapets nettside: http://www.svinesundsforbindelsen.no/

 

Meldingen sendes ut av Statens vegvesen på vegne av Svinesundsforbindelsen AS