Samferdselsdepartementet har gitt Vegdirektoratet i samråd med Nye Veier AS i oppdrag å utrede nytte og kostnader ved å bygge smale firefeltsveier med fartsgrense 110 km/t. Den smale motorveien foreslås til 20 – 20,5 meters bredde. Normalstandard er 23 meter bredde på motorveier med høyere trafikk.

Vegdirektoratet anbefaler at forslag om smal firefelts motorveg i den såkalte H2 dimensjoneringsklassen utredes, og at dette sendes på høring. Bruk av denne normalen vil være aktuelt både for statlige og fylkeskommunale veier der man ønsker høy standard og 100/110 km/t, for eksempel for å binde sammen byer eller utvikle regioner. Gevinsten er først og fremst økt samfunnsøkonomisk lønnsomhet i form av redusert reisetid og økt kapasitet.

I dag bygges firefelts motorveier når forventet trafikk overstiger 12.000 kjøretøy i døgnet (ÅDT). 

De norske kravene til veiutforming er vurdert opp mot krav i andre land

Rapporter fra konsulentfirmaene Trafitec og COWI ligger til grunn for de faglige vurderingene. Trafitec har sammenlignet de norske kravene til linjeføring og geometri med kravene i seks land. Konsulentselskapet har kommet til at de norske siktkravene for høye fartsgrenser er på linje med eller høyere enn en del andre land.

Utredningen viser også at Sverige, Tyskland og Storbritannia har smale motorveier med 110 km/t i sitt regelverk. Trafikkgrunnlaget er imidlertid betydelig høyere enn i Norge.

 

Nytte og kostnad

Omtrent 10 prosent av riksveiene – 1100 km – og omtrent like lange strekninger på det fylkeskommunale veinettet er aktuell for den nye veiklassen. For flere utbygginger kan en smal motorvei være alternativ til en møtefri to- og trefeltsvei.

Smale firefelts veier kan gi samfunnsøkonomisk lønnsomhet på enkelte strekninger. På strekninger der ÅDT er over 8000 skal det bygges tunnel med evakueringsmuligheter. På strekninger med slik trafikkmengde og strekninger i enkelt terreng, kan sparte tidskostnader ved høyere fart kompensere økte investeringskostnader.

Vegdirektoratet anbefaler at forslaget til ny veiklasse sendes på offentlig høring.

 

Kontaktpersoner:

Avdelingsdirektør Gyda Grendstad, 952 72 428
Pressesjef Kjell Solem, tlf 916 68 292