Fram til alle skiltene er byttet ut med E134, vil trafikantene i en overgangsperiode møte både skilt med rv. 23 og E134. I løpet av uke 46 vil skiltene i Akershus vise E134. En del av skiltene i Akershus vil i første omgang få folie med nytt veinummer, i påvente av at det blir satt opp helt nye skilt. Siden mesteparten av strekningen går gjennom Buskerud, vil det ta noe lengre tid å skilte om her. 

-      Nå i første omgang klistrer vi bare E134 over dagens rv. 23 på skiltene langs hovedstrekningen i Buskerud. Det vil si fra Oslofjordtunnelen i Hurum fram til E18 i Lier. Vi regner med å starte dette arbeidet i løpet av året. Neste år legger vi så opp til å sette opp nye skilt både langs hovedstrekningen og på sidevegene til E134, slik at alt da blir riktig og skikkelig, sier avdelingsdirektør Rolf-Helge Grønås i vegavdeling Buskerud i Statens vegvesen.

Årsaken til at rv. 23 har fått status som europavei, er for å fremheve at den inngår i et overordnet europeisk vegnett. En del trafikk til/fra utlandet kjører via E6, E18 og rv. 23 videre på E134 ved Drammen mot Vestlandet. Dette underbygges også Statens vegvesen sin anbefaling om at E134 blir en hovedveiforbindelse mellom øst og vest og at trafikk til og fra utlandet bør benytter denne.

-      At riksvei 23 blir E134, betyr nok ikke noe for den enkelte trafikant. Navnebyttet signaliserer at dette ikke bare er en forbindelse mellom Akershus og Buskerud, men en viktig vei som forbinder landsdeler sammen, og som forbinder Vestlandet og Sørlandet med Europa, sier avdelingsdirektør Nils Karbø i vegavdeling Akershus i Statens vegvesen.

En mer helhetlig skilting av veinettet kan kanskje gjøre det mer oversiktlig, spesielt for internasjonale transportører. Karbø forklarer at riksvei 23 var den eneste veien i det transeuropeiske transportnettverk (forkortet TEN-T-nettet) som ikke hadde E-nummer, og at denne endringen er en opprydning i akkurat det.

Omklassifiseringen og navneendringen ble bestemt i desember 2017 i forbindelse med Transport- og kommunikasjonskomiteens behandling av Nasjonal transportplan (NTP for 2014-2023).

Statens vegvesen sendte en søknad til Samferdselsdepartementet i 2015 og ba om endringen. FNs organ for økonomisk samarbeid: «De forente nasjoners økonomiske samarbeid i Europa (UNECE)» ga sitt samtykke i 2017.