Flere bedrifter rapporterer at koronamillionene har reddet arbeidsplasser og ført til at permitterte har kommet tilbake på jobb. Nå skal nye koronamillioner gi mer arbeid og aktivitet på riksvegene.

Sysselsetting i høst

– Anleggsbransjen har uttrykt bekymring for tilgangen på arbeid i høst, og i Statens vegvesens forslag til prioritering av nye midler har vi lagt vekt på tiltak som vil gi sysselsetting utover høsten, sier direktør Bjørn Laksforsmo i Statens vegvesen Drift og vedlikehold.

Tiltakene er fordelt på riksveger over hele landet, og de første kan settes i gang like etter fellesferien. Tiltakene skal fjerne flaskehalser på vegnettet og gi bedre trafikksikkerhet.

Slik skal korona-millionene brukes i øst:

• 33 millioner kr til dekkelegging og oppmerking i hele regionen

• Inspeksjon og sikring av fjellskjæringer langs E16 i Valdres

• Utbedring av skader på E16 Nes-Hønefoss

• Flomsikring av Mosbekken ved E6

• Utbedring av rensebasseng E18 Østfold

• Utbedring av vegen E6 Dombås

• Rydding av sideterreng langs rv. 2, rv. 3 og rv. 15

• Rehabilitering av eksisterende støyskjermer

• Riving av gammelt terminalbygg ved Moss fergekai

• Forsterkning langs E6 i Østfold

• Utskifting av stikkrenner/kulverter

• Utbedring av veg, stikkrenner, kantforsterkning langs E16 Hedmark

• Utbedring av gang- og sykkelveg langs E6 Mosseveien

• Rensk og plastring av skjæring rv. 3 Evenstad

• Rekkverk Oslo og E18 Drammen – Asker.

• Forarbeid før dekkelegging rv. 7 / rv. 52

• Oppgradering Lindelia rasteplass rv. 7

• Skogrydding langs E16

Større prosjekter

I tillegg til 430 millioner kroner til vedlikeholdstiltak over hele landet, er det også satt av penger til litt større prosjekter, inkludert forberedelser til arbeider som først starter neste år. Blant disse er utbedring av Tjeldsundbrua på E10 i Troms, E134 Høydalsmo i Telemark, Gjemnessundbrua på E39 i Møre og Romsdal og Kroppanbrua på E6 i Trondheim.

Gode resultater

Den første koronapakken for riksvegene har allerede gitt aktivitet i bygg- og anleggsbransjen i øst. Både langs E6 og rv. 7 har rasteplasser blitt oppgraderte som følge av koronamidler. Langs rv. 2 i Grue kommune bygges det ny gang- og sykkelsti og entreprenører er i gang med forarbeid før dekkelegging, renske sideterreng osv. Alle et resultat av Stortingets «Krisepakke 3», og nå kommer det flere millioner og flere vedlikeholdstiltak langs riksvegene.

Nødvendige utbedringer

– I tillegg til å være nyttige for næringslivet og for trafikantene, er tiltakene nødvendige for å ta vare på samfunnsverdiene som ligger i infrastrukturen vår. Mange av tiltakene har stått på vent lenge, og derfor har det vært mulig for oss å sette tiltakene raskt ut i livet, sier Bjørn Laksforsmo i Statens vegvesen.

Han ser bare en ulempe med koronamillionene som rulles ut.

– Alle som kjører på ferie eller som driver med transport vil nok merke at det er ekstra stor aktivitet på vegene denne sommeren og høsten. Det betyr at veger kan bli stengt i korte perioder, eller at det er omkjøringer eller redusert hastighet. Til gjengjeld kan vi glede oss over aktiviteten gir arbeidsplasser og at vegene blir bedre.