Korridor 6Korridor 6

Dette framgår av en utredning fra Statens vegvesen til Samferdselsdepartementet som inngår i arbeidet med Nasjonal transportplan 2022-2033. Regjeringen legger fra ny NTP for Stortinget våren 2021.

Vegvesenet foreslår å komme i gang med en rekke prosjekter i første halvdel, altså før 2028. Dette er både investeringer i prosjekter, utbedringsstrekninger og skredsikring.

- Vegvesenet har redusert kostnader med 50 milliarder kroner på de store vegprosjektene i NTP. Da kan vi foreslå oppstart av flere vegprosjekter, sier utbyggingsdirektør Kjell Inge Davik i Statens vegvesen.

Rv.4

Mjøsregionen og strekningen Mjøsbrua- Oslo inngår i ruta. Utbygging av strekningen vil vise høy nytte. Vegvesenet vil starte med prosjektet som ligger inne i statsbudsjettet for 2021: Roa – Gran Grense med tilknytning til Jaren-Amundrud/Almenningsdelet-Lygnebakken. Videre intensiveres planarbeidet på rv. 4 Gjøvik sør – Mjøsbrua med sikte på byggestart mot slutten av første periode.

Samtidig vil Vegvesenet jobbe ut en helhetlig plan for hele strekningen sammen med kommuner og næringsliv, slik at gjenstående parseller kan realiseres fortløpende.

- Området er et stort bo- og arbeidsmarked med dårligere transporttilbud enn tilsvarende regioner i Oslos nærhet. Eksport fra Innlandet skjer i hovedsak på veiene, sier Davik.

E136 og rv.3

Ruta omfatter også E136 som er øst-vestforbindelsen i Norge med størst trafikk og helt sentral for transport til Møre og Romsdal. Utfordringene er fremkommelighet i byområdene, høyfjellsoverganger og lange omkjøringsruter ved hendelser.

Vegvesenet foreslår også å fortsette det svært effektive arbeidet med å utbedre rv.3 gjennom Østerdalen. Dette er den viktigste strekningen for tungtransporten mellom Oslo og Trondheim.

- Vegvesenet har utvidet rv.3 på flere strekninger til ni meters bredde til en meterpris ned mot 12.500 kroner. Det er utrolig mye trygg veg med mye bedre framkommelighet for pengene, sier Davik.